Spørretime

Onsdag 13. november 2013kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner (H)
Bilde av Robert Eriksson
Robert Eriksson (FrP)
Bilde av Ine Eriksen Søreide
Ine Eriksen Søreide (H)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 2. Fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

  Besvart av finansministeren Siv Jensen (FrP)

  Garantiene for norske bankinnskudd er viktig for stabilitet og trygghet i den norske økonomien. EU jobber med nye regler for innskuddsgaranti for bankinnskudd, noe som kan føre til et press for å svekke den norske ordningen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske interesser blir ivaretatt i den pågående forhandlingen i EU?
 • 3. Fra Audun Lysbakken (SV) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Merknad: Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Den norske reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv kom fordi direktivet vil kunne gi alvorlige konsekvenser for post som en sentral del av norsk infrastruktur, og fordi det vil kunne være negativt for rettighetene til norske arbeidstakere. Vil statsråden foreta en grundig utredning av hvilke konsekvenser en innføring av dette direktivet får for en så sentral del av den norske infrastrukturen som brevpost, og for rettighetene til norske arbeidstakere før reservasjonen mot direktivet eventuelt trekkes?
 • 5. Fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  I Europa, USA og Japan er det i det siste tiåret innført en ny generasjon strålebehandling av kreft som kalles partikkelterapi. Den gir en sterkere og mer presis effekt, og det er anslått at den kan få avgjørende betydning for ca. 1 500 pasienter pr. år i Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å bygge tre sentre - for partikkelterapi i Bergen, Trondheim og Oslo. I valgkampen ville Høyres Bent Høie ikke svare på hvordan de stilte seg til dette. Hvordan vil statsråden følge opp planene om å bygge sentre for partikkelterapi i Norge?
 • 6. Fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Sylvi Listhaug (FrP)

  Landbruksministeren uttaler om norsk landbrukspolitikk til VG-Helg 2. november at 'samtidig finnes det så mange støtteordninger uten rasjonelle begrunnelser som har dukket opp de siste årene, bare på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene'. Kan statsråden forklare og spesifisere hvilke støtteordninger som ikke har rasjonell begrunnelse, og som kun har oppstått på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene?
 • 7. Fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Sylvi Listhaug (FrP)

  Ifølge totalkalkylen for jordbruket viser foreløpig regnskap for 2012 at gjeldsnivået eksklusive leasing er rekordhøyt, på om lag 50 mrd. kroner, samtidig som omsetningen (sum markedsinntekter og bevilgninger over statsbudsjettet) utgjorde snaut 39 mrd. kroner. Myndighetene advarer mot husholdningenes gjeldsnivå i forhold til disponibel inntekt. Mener statsråden at jordbrukets gjeldsnivå og -utvikling er økonomisk forsvarlig framover sett i lys av den nye regjeringens politikk for jordbruket?
 • 8. Fra Kjell-Idar Juvik (A) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Sylvi Listhaug (FrP)

  Statsministeren svarte på et spørsmål om ostetoll på Nordisk råds møte 29. oktober at hun var uenig i dagens bruk av tollsats på ost. Senere har landbruksministeren signalisert at regjeringen ikke vil endre ostetollen pr. i dag. I de borgelige partienes samarbeidsavtale er det ingen omtale av ostetollen. Regjeringen har dermed gitt motstridende signaler når det gjelder opprettholdelsen av ostetollen. Hva er regjeringens politikk vedrørende ostetollen videre fremover?