Utslippsrapportering fra skip

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med knyttet til overvåking av utslipp fra skip.

Europakommisjonen la 4. februar fram forslag til en forordning med endringsbestemmelser til en gjeldende forordning om globale system for å overvåke utslipp av tungolje fra skip. Kommisjonen skriver i forslaget at internasjonal sjøtransport gjennom forbruk av fossile brensler står for 2–3 prosent av globale utslipp av drivhusgasser. Gjeldende regelverk for overvåking av utslipp skal sikre pålitelig informasjon om utslippene og dermed bidra til kunnskapsbaserte beslutninger og fremme innføring av ny teknologi. Med endringsforslaget ønsker Kommisjonen å sikre samsvar mellom gjeldende forordning og nye, globale rapporteringssystem som vedtatt i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO)

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 14.02.2019 15:20 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2019)38