Statsrekneskapen 2016

Meld. St. 3 (2016-2017), Innst. 365 S (2016-2017)

Høyrer til sak

Vedtak 759

Meld. St. 3 (2016–2017) – Statsrekneskapen 2016 – vedlegges protokollen.