Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:51 (2019-2020)
Innlevert: 08.10.2019
Sendt: 09.10.2019
Til behandling

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden forsikre at flytting av bom på Meheia til fylkesgrensa Buskerud-Telemark ikke påvirker framdrifta av neste parsell på E134, Saggrenda - Elgsjø, og at Statens Vegvesen gir Notodden kommune og Telemark fylkeskommune en rask frist på tilbakemelding på Vegvesenets brev av 9/8-2019, slik at ny bom på fylkesgrensa kan etableres nærmest mulig april 2020?

Grunngiving

Statsråden skriver i brev til Vegdirektoratet i brev av 5. august 2019 angående bompengeordning for E134 Damåsen - Saggrenda:
"2. At den planlagte bomstasjonen på E134 ved Saggrenda flyttes til kommunegrensen mot Notodden i Telemark. Bomstasjonen på Saggrenda er allerede etablert, og etablering av ny bomstasjon vil ta noen tid. For å sikre finansieringen av prosjektet legger Samferdselsdepartementet til grunn at innkrevingen starter som planlagt i den etablerte bomstasjonen på Saggrenda når prosjektet åpner høsten 2019. Når ny bomstasjon er etablert skal innkrevingen skje i denne.

Buskerud fylkeskommunen har stilt garanti for bompengelånet (jf. Prop. 49 S (2014-2015)) og det er derfor en forutsetning at Buskerud godtar endringen som er nevnt i punkt 2. (...)"

Fylkesutvalget for Buskerud fylkeskommune har gjort følgende vedtak i saken 19. august 2019:
"Fylkesutvalget støtter rådmannens innstilling om at bomstasjonen på E134 ved Saggrenda flyttes til kommunegrensen. Oppstart av innkreving av bompenger i den etablerte bomstasjonen utsettes og innkrevingen starter først når bomstasjon er etablert."

I statsbudsjettet for 2020 heter det følgende om prosjektet:
"Under forutsetning av lokalpolitisk tilslutning går departementet også inn for at Kongsberg kommunes ønske om å flytte bomstasjonen på ny E134 ved Saggrenda til kommunegrensen mot Notodden skal etterkommes. Ettersom bompengestasjonen ved Saggrenda allerede er etablert, legger departementet til grunn at innkrevingen i denne bomstasjonen blir startet opp som planlagt, men at denne avvikles når ny bomstasjon ved kommunegrensen er etablert."

Vegstrekningen Damåsen - Saggrenda på E134 planlegges nå for åpning i april 2020, altså om lag 8 måneder etter statsrådens brev av 5. august. Jeg forstår statsbudsjettets forutsetning om lokalpolitisk tilslutning slik at Buskerud fylkeskommune som garantist for bompengelånet stiller seg bak flyttinga. Det er bekrefta i fylkesutvalgets vedtak av 19. august 2019.

Fra Telemark fylke og Notodden kommune er det bedt om forsikringer om at flytting av bommen ikke får konsekvenser for videre planlegging, utbygging og finansiering av prosjekt E134 Saggrenda - Elgsjø, jf. brev av 9. august 2019 fra Statens Vegvesen hvor det sies at "vedlagte saksframlegg må behandles før endelig vedtak vedrørende en av bomstasjonene i prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda".

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg