Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2046 (2018-2019)
Innlevert: 06.08.2019
Sendt: 06.08.2019
Svart på: 13.08.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Mener statsråden at et av Norges farligste yrker, dykkeryrket, ikke bør omfattes av arbeidsmiljølovens regler, hva vil statsråden gjøre for å sikre at dykkernes verneregler og arbeidstidsregler ikke dereguleres, og mener statsråden at oppsplitting av tilsyn av ulike typer dykkere er en god måte å sikre tilstrekkelig sikkerhet og kompetanse på?

Grunngiving

Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag om å overføre mer regulering av dykking til maritimt regelverk, med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet. Arbeidstakernes egne organisasjoner er sterkt kritiske til forslaget. De mener regelverksendring som departementene har foreslått vil medføre at arbeidsmiljøloven blir tilsidesatt for dykking som foregår fra skip, til fordel for et maritimt regelverk. Henviser til saker i Klassekampen 5. og 6.august 2019. Hvor det tydelige fremkommer at høringsinstanser er svært bekymret for regulering av arbeidsforhold for dykkere.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det er ikke tvil om at det er betydelig risiko forbundet med yrkesdykking, og ulykkesraten blant dykkerne er høy. I januar 2017 ba jeg Arbeidstilsynet om å iverksette en satsing for økt sikkerhet i næringen. Som en del av denne satsingen ble blant annet arbeidsmiljølovens dykkeforskrifter styrket fra nyttår.

Arbeidsmiljøloven er avgrenset mot "sjøfart, fangst og fiske". Dette området hører i stedet under Nærings- og fiskeridepartementet, med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet

Høyesterett har i en dom fra 2007 slått fast at innaskjærs yrkesdykking i utgangspunktet er underlagt arbeidsmiljøloven, og at dette gjelder uavhengig av om dykkingen foregår fra båt eller land. I dommen uttalte Høyesterett også at dersom virksomheten skal "…komme inn under sjøfartsbegrepet, må personer som utfører dykkerarbeidet, ha en særskilt tilknytning til skipet, for eksempel tilhøre skipets mannskap." I den senere tid er det kommet flere rettsavgjørelser hvor spørsmålet om hvilket lovregime som gjelder for innaskjærs yrkesdykking er kommet på spissen. Situasjonen i dag er dermed at det hersker en viss usikkerhet når det gjelder hvilken lovgivning som gjelder for visse dykkeoperasjoner. Når det gjelder kamskjelldykking særskilt, kom Høyesterett i en straffesak fra høsten 2018 til at slik dykking fra båt kom inn under fangstunntaket i arbeidsmiljøloven.

For regjeringen er det avgjørende at all dykking i norske farvann skjer under et godt regelverk og tilsyn, uavhengig av om det er arbeidsmiljøregimet eller sjøfartsregimet som kommer til anvendelse. Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ba derfor Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet om å gjennomføre et regelverksarbeid for å ivareta dette hensynet. I forslaget som nå har vært på høring, er det derfor blant annet forslått at de samme dykkeforskriftene skal gjelde uavhengig av hvilket regime det dykkes under. Det understrekes at formålet med forslaget er å styrke regelverket, ikke å svekke det. Høringsfristen er nettopp utløpt, og etatene vil nå nøye vurdere høringsinnspillene, før de vil gi sin anbefaling til departementene.