Valg av medlemmer til Nobelkomiteen

Alfred Nobels testamente tillegger det norske storting å oppnevne en komité som skal dele ut Nobels fredspris. Til den norske Nobelkomite, ofte kalt Nobelkomiteen, skal Stortinget velge fem medlemmer med funksjonstid på seks år. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.

Alfred Nobel. Foto: The Nobel Foundation.
Alfred Nobel. Foto: The Nobel Foundation.

Valgene foregår hvert tredje år, og det velges henholdsvis to og tre medlemmer. Varamedlemmene velges hvert tredje år.

Nettsiden til den norske Nobelkomite.

Det er Stortingets valgkomité som innstiller nye medlemmer og normalt fordeles plassene etter partimessig styrke. Innstillingen må deretter behandles av Stortinget i plenum og voteres over der.

Nobelkomiteen velger selv leder og nestleder.

25. november 2020 kom valgkomiteen med foreløpig siste innstilling om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen. Tilrådningen fra valgkomiteen var at Jørgen Watne Frydnes, Kristin Clemet og Anne Enger velges som medlemmer av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2021–31. desember 2026.

I tilrådningen ble det også foreslått at Geir Flikke, Inger Skjelsbæk og Laila Dåvøy velges til varamedlemmer for tidsrommet 1. januar 2021–31. desember 2023.

Innstillingen ble vedtatt i samsvar med tilrådningen i stortingsmøte 7. desember 2020.


Sist oppdatert: 18.01.2021 14:43