Saksgangen før 1.10.2009 – tekstversjon

Her finner du en tekstbasert oversikt over saksgangen mellom regjeringen og Stortinget før 1.10.2009. Oversikten forklarer hvem som gjør hva og hvilke publikasjoner som tilhører de ulike delene av saksgangen.

Regjeringen tar opp saker på eget eller andres initiativ. Ofte oppnevnes et spesielt utvalg til å utrede en sak.

Utvalgene avgir en utredning til det departementet som saken sorterer under.

NOU Norges offentlige utredninger.

Departementene behandler saken. Det utarbeides en proposisjon (forslag til stortingsvedtak) eller en melding til Stortinget (om for eksempel virksomheter på et bestemt område.)

Regjeringen behandler saken i statsråd og fremmer proposisjonen eller meldingen til Stortinget.

Stortingsproposisjon - forslag til vedtak fra regjeringen.

Odelstingsproposisjon - regjeringens lovforslag.

Stortingsmelding - inneholder orienteringer til Stortinget om ulike sider ved statlig virksomhet, eventuelt tilbaketrekking av forslag og lignende.

Stortingsrepresentant fremmer representantforslag og odelstingsrepresentant fremmer lovforslag.

Representantforslag (dokument nr. 8) - forslag fremsatt av medlem av Stortinget eller lovforslag fremsatt av medlem av Odelstinget.

Stortinget eller Odelstinget mottar sakene og sender dem til en fagkomité.

Komiteen (som har behandlet gjeldende sak) avgir innstilling.

Innstillingen sendes til Odelstinget hvis det er en lovsak eller  til Stortinget hvis det er andre saker enn lover.

Her deles den videre saksgangen seg i to ulike løp avhengig av om det er en lovsak eller ikke.

Hvis det er en lovsak:

Odelstinget behandler lovsaken og gjør vedtak.

Odelstingsbeslutning - vedtak i Odelstinget.

Lagtinget behandler saken og gjør endelig vedtak.

(Hvis Lagtinget ikke slutter seg til Odeltingets vedtak, blir saken sendt tilbake til Odeltinget med "anmerkninger" (Lagtingsbeslutning). Ved 2. gangs uenighet må lovforslaget opp i plenum i Stortinget, og i slike tilfeller kreves det 2/3 flertall.)

Kongen i statsråd - Kongen og statsministeren undertegner.

Hvis det ikke er en lovsak:

Stortinget behandler saken i plenum og gjør vedtak.

Stortingstidende- det tas stenografiske referater fra møtene i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget.


Sist oppdatert: 30.03.2017 16:02