Svein Erik Jacobsen, Torstein Nielsen, Tine Jensen, Kristian Trygstad (leder av kommisjonens sekretariat), Hildegunn Bjerke, Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Roscher og Frank K. Olsen (leder av kommisjonen). Foran: Frode Singstad. Foto: Stortinget.

Svein Erik Jacobsen, Torstein Nielsen, Tine Jensen, Kristian Trygstad (leder av kommisjonens sekretariat), Hildegunn Bjerke, Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Roscher og Frank K. Olsen (leder av kommisjonen). Foran: Frode Singstad. Foto: Stortinget.

Scandinavian Star-kommisjonen

Stortinget vedtok enstemmig 12. mai 2015 å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Kommisjonen avga sin rapport 1. juni 2017.

Les granskingskommisjonens rapport.

Granskingskommisjonens formål: Å vurdere om de faktiske forhold som det er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av saken gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken i lys av den informasjonen som senere er kommet frem. Kommisjonen skal videre vurdere de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder oppfølgingen av anbefalingene i de ovennevnte dokumenter samt ivaretakelsen av overlevende og pårørende.

Stortingets presidentskap har fastsatt granskingskommisjonens sammensetning og kommisjonens mandat

Granskingskommisjonen hadde sitt første møte på Stortinget 7. januar 2016.

Les mer om arbeidet på kommisjonens nettside.


Sist oppdatert: 02.06.2017 09:00