Presidentskapets ansvar og oppgaver

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid i samsvar med Grunnlovens forutsetninger og Stortingets forretningsorden.

Vis som temaark

Stortingets presidentskap ledes av stortingspresidenten. Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.

Hvem sitter i presidentskapet?

Stortingets presidentskap velges ved Stortingets konstituering hvert år, det første møtet som finner sted i et nytt stortingsår. Presidentskapet velges av og blant representantene. Presidentskapet består av seks personer fra flere ulike partier: Stortingets president og første til og med femte visepresident.  Det er en uskreven regel at presidentskapets rangorden samsvarer med partiets størrelse. Stortingspresidenten er normalt fra det største partiet og/eller fra partiet statsministeren tilhører.

Stortingets direktør er sekretær for presidentskapet. Se oversikt over presidentskapets medlemmer, kontaktinformasjon, saker til behandling, m.m.

Presidentskapet og stortingsmøter

Stortingets president leder Stortingets møter.

Stortingspresidenten kan overlate møteledelsen til en visepresident eller en såkalt «settepresident». En settepresident velges av Stortinget for en kortere tid dersom flere medlemmer av presidentskapet av ulike årsaker ikke kan lede et eller flere stortingsmøter, og det er behov for bistand for å kunne gjennomføre stortingsmøtene.

Visepresident og settepresident har som møteleder den samme myndighet som stortingspresidenten.

Presidentskapets oppgaver

Noen av de viktigste oppgavene til presidentskapet er:

  • å påse at konstitusjonelle regler (Grunnloven og rettslige regler som har blitt til gjennom politisk praksis over tid) overholdes
  • å planlegge og styre arbeidet i Stortinget
  • å representere Stortinget i offisielle sammenhenger

Les om presidentskapets ansvar og oppgaver i Stortingets forretningsorden §§ 6–9.

Konstitusjonelle regler

Presidentskapet skal, på Stortingets vegne, forvisse seg om at konstitusjonelle regler følges (også under komitébehandlingen). Presidentskapet skal også påse at alle saker får en slik behandling som Grunnloven og andre konstitusjonelle regler foreskriver. Presidentskapet har et særlig ansvar for å overvåke at de konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling (Stortinget) blir fulgt.

Presidentskapet har ingen avgjørende myndighet ut over de fullmakter som er gitt av Stortinget eller ved spesielle vedtak for det enkelte tilfelle. I nyere tid har Stortinget ved mange anledninger understreket presidentskapets funksjoner som et styre for Stortinget, uten rett til å ta politiske avgjørelser. Presidentskapet har likevel en betydelig innflytelse på de formelle og administrative sider ved Stortingets arbeid.

Behandlingen av politiske saker

I nyere tid har Stortinget ved mange anledninger understreket presidentskapets funksjoner som et styre for Stortinget, uten rett til å ta politiske avgjørelser. I de tilfeller politiske saker eller saker som kan bli politisk kontroversielle kommer opp, er det tradisjon for at stortingspresidenten foreslår å legge saken frem for lederne av de forskjellige partiers grupper, de parlamentariske lederne. Slike gruppeledermøter blir normalt holdt på stortingspresidentens initiativ. Etter drøftelsene med gruppelederne fatter presidentskapet beslutning i sakene.

Arbeidsordningen

Presidentskapets hovedoppgave er å planlegge og styre arbeidet i Stortinget. Presidentskapet skal sørge for at saksbehandlingen i Stortinget følger en hensiktsmessig tidsplan. Oppgavene er først og fremst av administrativ karakter, og særlig rettet mot Stortingets arbeidsordning og møtevirksomhet.

Presidentskapets hovedoppgave er å planlegge og styre arbeidet i Stortinget. Presidentskapet beslutter datoene for når de ulike sakene skal behandles i Stortinget, i tråd med tidsfrister og regler for saksbehandling som er nedfelt i Grunnloven og Stortingets forretningsorden. Videre avgjør presidentskapet hvor lang tid som skal settes av til de ulike debattene, samt hvor mye taletid partiene skal få i de ulike sakene.

Representasjon og besøk

Når Stortinget mottar besøk fra andre lands parlamenter, er det presidentskapet som vanligvis tar seg av disse delegasjonene.Medlemmer av presidentskapet leder ofte norske delegasjoner som reiser på offisielt besøk til andre land. Presidentskapet har også representasjonsoppgaver på Stortingets vegne.  


Sist oppdatert: 23.11.2021 11:16