Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:540 (2021-2022)
Innlevert: 01.12.2021
Sendt: 01.12.2021
Besvart: 09.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Liv Kari Eskeland (H)

Spørsmål

Liv Kari Eskeland (H): I dagens veinormal er terskelen for firefelts motorvei 12000 ÅDT.
Kan statsråden gi en liste over strekninger som vil vurderes bygget som 2/3-feltsvei dersom denne terskelen økes til 13000, 14000, 15000, 16000 og 20000 ÅDT?

Begrunnelse

Fra budsjettavtalen med SV står det:

«Stortinget ber Regjeringen frem mot statsbudsjettet for 2023 komme tilbake med en vurdering av veiporteføljen i NTP for å sikre en effektiv gjennomføring og oppfølging av klimamålene. Gjennomgangen skal også vurdere veinormalene, herunder en høyere terskel for trafikkmengde for bygging av firefelts motorveier.»

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]