Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:537 (2021-2022)
Innlevert: 30.11.2021
Sendt: 01.12.2021
Besvart: 09.12.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): I Prop 22.S (2021-2022), under kapittel 2410 post 50 foreslår departementet å redusere bevilgningene med 278,8 millioner kroner.
Hva har endret seg siden våren 2021, siden Ap og Sp nå vil kreve pengene tilbake til statskassen, og ikke lenger stå inne for merknaden de skrev sammen med Frp om at ubenyttede midler av «studentmilliarden» skal gå til andre studentformål?

Begrunnelse

Våren 2021 det vedtatt at 779 millioner kroner skulle bli tilbudt som tilleggslån til studenter som har mistet arbeidsinntekt som følge av pandemien.
I Inns. 233 S (2020-2021) skrev Ap, Sp og Frp følgende merknad

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil likevel understreke at midlene er bevilget som støtte til studentene. Hvis det viser seg at flere enn 30 pst. har berettiget søknad, vil disse medlemmer påpeke at anslaget skal vurderes som nettopp det, et anslag og ikke et øvre tak. Hvis det derimot viser seg at ikke alle midlene i studentmilliarden blir benyttet, mener disse medlemmer at resten av midlene skal gå til andre studentformål.»

"Fra Prop 22.S:
Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning
Post 50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving
Våren 2021 blei det tilbode eit tilleggslån på 26 000 kroner for studentar og vaksne elevar i vidaregåande opplæring, inkludert ei mindre gruppe vaksne elevar med ungdomsrett, som hadde tapt inntekt som følge av covid-19-pandemien, der 40 pst. kunne omgjerast til stipend. Totalt har 41 780 personar nytta ordninga, og desse kan få omgjort 434 mill. kroner til stipend. Dette er mindre enn lagt til grunn i gjeldande budsjett. Departementet foreslår derfor å redusere løyvinga med 278,8 mill. kroner."

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Som følge av covid-19-pandemien ble det våren 2021 innført et tilleggslån med stipendandel i Lånekassen for studenter som kunne dokumentere inntektsnedgang på grunn av pandemien. Studentene fikk tilbud om et tilleggslån på 26 000 kroner der 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, kunne omgjøres til stipend i ettertid. For å ha rett til tilleggslånet skulle den enkelte kunne dokumentere nedgang i inntekt i perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021.

Det var ikke mulig å forutsi et presist tall på hvor mange studenter som ville benytte seg av ordningen med tilleggslån, ettersom ingen har oversikt over hvor mange studenter som mistet arbeidsinntekt som følge av covid-19-pandemien. I beregningen som ble lagt frem for Stortinget, jf. Prop 79 S (2020-2021), ble det lagt til grunn at opptil 30 prosent av de som fikk lån og stipend våren 2021 kunne komme til å søke om tilleggslånet på bakgrunn av egenerklæring om inntektsbortfall. Andelen var dels basert på erfaringstall fra ordningen med tilleggslån våren 2020 samt råd fra Lånekassen og undersøkelser på hvor mange som arbeider ved siden av studiene.

Basert på antatt utnyttelsesgrad ble det anslått at tiltaket ga et økt bevilgningsbehov på 779 mill. kroner. Stortinget vedtok forslaget 23. februar 2021, jf. innst. 233 S (2020-2021). Tall fra Lånekassen viser at 41 780 personer søkte tilleggslånet. Dette utgjør om lag 17 prosent av de ca. 240 000 som fikk tilsendt tilbud om lån. Totalt ble det utbetalt om lag 1,09 mrd. kroner, hvorav ca. 434 mill. kroner kan omgjøres til stipend.

Bevilgningen på 779 mill. kroner som det vises til var knyttet direkte til ordningen med tilleggslån våren 2021. At ikke hele summen ble brukt som følge av at færre enn antatt søkte, betyr på vanlig måte at resten av summen går tilbake til statskassen, slik det også ble gjort med andre støtteordninger som kom for å motvirke effekten av korona, i f.eks. næringslivet.

Vi står nå i en situasjon med nye koronarestriksjoner. I tillegg har kraftprisene denne høsten vært høye noe som gjør at mange får økte utgifter til strøm, også studentene. Regjeringen har derfor foreslått en rekke nye målrettede tiltak for studenter og for å forebygge konsekvensen av korona.

For studenter som kan dokumentere utgifter til strøm har regjeringen foreslått et tilleggslån på 3 000 kroner der 40 pst. – tilsvarende 1 200 kroner – kan omgjøres til stipend. Tilleggslånet vil være tilgjengelig for studentene i løpet av januar.

For å bidra til nok arbeidskraft i skoler, barnehager og helse- og omsorgssektoren under koronasituasjonen vil regjeringen gi unntak fra inntektsgrenser i Lånekassen i 2022 for studenter som arbeider i disse sektorene. Dette vil gi disse studentene trygghet om at de kan bidra uten å miste stipend, og deres arbeidskraft er viktig for å få disse sektorene til å gå rundt med økte krav til smittevern.

Begge tiltakene vil innebære økte bevilgninger til studentene over statsbudsjettet og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med bevilgningsforslag på vanlig måte.