Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:30 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 21.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Hvordan skal helseministeren sikre at private klinikker som har et godt behandlingstilbud får drifte videre etter det frie behandlingsvalget blir avviklet?

Begrunnelse

Det frie behandlingsvalget i spesialisthelsetjenesten har ført til et større mangfold i behandlingstilbudet, særlig for ruspasienter og de som trenger psykisk helsehjelp. Som ventet vil regjeringen avvikle fritt behandlingsvalg, noe som vil frata mange pasienter muligheten til å velge det tilbudet som de selv mener vil ha best effekt for dem.
I en sak om private klinikker som var bekymret for fremtiden hvis det ble regjeringsskifte i Bergens Tidende 14. mai i år, utalte nåværende helseminister at hvis klinikkene har et godt behandlingstilbud, som utfyller det offentlige tilbudet, kan det være rom for at de får drive videre gjennom avtaler med helseregionen.
Spørsmålsstiller ønsker å vite hvordan helseministeren har tenkt å følge opp dette løftet, slik at private klinikker kan sikres fortsatt drift etter deres godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg utløper.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Som det fremgår av Hurdalsplattformen, vil regjeringen avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Ordningen innebærer at private aktører kan godkjennes for å levere spesialisthelsetjenester mot offentlig betaling.

Vi vil ikke fjerne pasientens rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud.

Avvikling av godkjenningsordningen vil kreve et lovarbeid. Vi vil i første omgang legge fram et høringsnotat om saken, slik at alle relevante interessenter kan uttale seg.

Vi skal gjennomføre dette på en forsvarlig måte. Vi vil legge vekt på hensynet til pasientene som er under behandling hos fritt behandlingsvalgleverandører, særlig de som har langvarige behandlingsforløp. Dette gjelder først og fremst innen rusbehandling, psykisk helsevern og rehabilitering.

Forutsigbarhet for de private leverandørene og deres ansatte blir også et viktig hensyn. Private leverandører som leverer gode tjenester og som utfyller det offentlige tilbudet er aktuelle avtaleparter for de regionale helseforetakene. Det er de regionale helseforetakene som vurderer behovet for å anskaffe tjenester fra private leverandører, basert på lokal kunnskap om tjenestetilbudet og befolkningens behov for tjenester.

Det er ikke satt et tidspunkt for avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Vi vil komme tilbake til dette i forbindelse med arbeidet med lovendring.