Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2323 (2019-2020)
Innlevert: 18.08.2020
Sendt: 19.08.2020
Besvart: 25.08.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hva er status i arbeidet med å endre reglene for maksimalhastighet for bilkjøring med tilhenger med brems?

Begrunnelse

Som svar på skriftlig spørsmål nr. 22 (2019-2020) fra undertegnede uttalte daværende samferdselsminister Jon Georg Dale blant annet:

«I samband med dette har direktoratet ønskt å greie ut om det er mogleg å innføra 100 km/t som maksimal fart for køyring med tilhengjarar som er godkjente for dette (såkalla Tempo 100-ordning). Slike tilhengjarar vil i så fall kunne køyrast i inntil 100 km/t, under føresetnad av at dei er utstyrte med dekk dimensjonerte for dette.
Vegdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide og sende på høring forslag til regelverksendringar basert på denne vurderinga. Direktoratet har som mål å sende forslaget til endringar på høring innan komande årsskifte.»

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg har fått opplyst at Statens vegvesen har foretatt en innledende vurdering av saken. Denne kartleggingen har vist at arbeidet generelt er langt mer komplekst og omfattende enn først antatt.

I tråd med Utredningsinstruksens krav og føringer må en rekke forhold, både tekniske, administrative og trafikksikkerhetsmessige, utredes og tas stilling til før økt hastighet kan tillates. I en tid med omorganisering av etaten og andre omfattende oppgaver, har det foreløpig ikke vært mulig å ferdigstille denne saken.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å prioritere arbeidet med Tempo 100 denne høsten. Jeg har nå fått forsikringer om at nødvendige forskriftsendringer vil være klart for å sendes på høring innen utløpet av 2020, med potensiell ikrafttredelse våren 2021.