Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1937 (2019-2020)
Innlevert: 15.06.2020
Sendt: 15.06.2020
Besvart: 22.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hvilke aktører er det regjeringen har i tankene når de hevder at «aktørene i anleggsbransjen venter fremdeles full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene», og kan statsråden legge fram dokumentasjon på at aktørene i bransjen mener dette?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål nr. 1776 skriver samferdselsministeren:

«Aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen har vært på et høyt nivå de siste årene, og det var tegn på press i markedet før virusutbruddet inntraff. Aktørene i anleggsbransjen venter fremdeles full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene.»

Også i andre sammenhenger har regjeringen hevdet dette, men det stemmer ikke med det bildet som landets entreprenører melder om. Tvert i mot meldes det om ledig kapasitet i sektoren, og at det er aktuelt med både permitteringer og oppsigelser.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg vil vise til at regjeringen i april bevilget 600 mill. kr ekstra til ulike tiltak innenfor drift og vedlikehold av riksveier. Det er allerede lyst ut og iverksatt økte tiltak innenfor asfaltlegging, rassikring, flomsikring, tunnelsikring mm. Det gjøres fortløpende vurderinger for å iverksette oppstartsklare prosjekter.

Aktørene med ansvar for planlegging og gjennomføring av veiprosjekter har i forbindelse med tiltakspakkene blitt utfordret til å foreslå prosjekter og tiltak som kan forseres for tidligere oppstart. En rekke tiltak er nå til vurdering for finansiering. Dette er imidlertid tiltak som vil kunne avhjelpe noen av de mest kortsiktige behovene for oppdrag for anleggsbransjen, og vil i hovedsak omfatte mindre oppdrag både innenfor utbygging, drift og vedlikehold. Dette har bidratt til at aktiviteten i samferdselssektoren har blitt opprettholdt og på noen områder økt i perioden etter koronarestriksjonene ble innført.

Når vi utarbeider forslag til økonomiske tiltak som regjeringen og Stortinget iverksetter i møte med koronakrisen legger vi stor vekt på at kunnskapsgrunnlaget skal være så bredt og godt som mulig for å gi et bilde av hvordan krisen rammer et mangfoldig norsk næringsliv.

Virusutbruddet og de påfølgende smitteverntiltakene har rammet store deler av norsk næringsliv. Selv om det fortsatt er usikkert hvordan den internasjonale og nasjonale utviklingen blir videre, er hovedbildet at anleggsnæringen og sektoren samlet sett klarer seg ganske godt så langt. De fleste prosjektene gjennomføres som normalt og del lyses ut nye oppdrag i markedet.

En del av kunnskapsgrunnlaget vi har basert oss på i vår vurdering av situasjonen i bygg- og anleggsbransjen er rapporten "Kartlegging av hvordan Covid-19 påvirker markedene for bygg og anlegg" som Oslo Economics og Atkins Norge har utarbeidet på bestilling fra Finansdepartementet. Rapporten er basert på intervjuer og anslag fra Prognosesenteret for hvordan omfanget av oppdrag i de ulike bransjene vil utvikle seg. Prognosesenteret gjør egne spørreundersøkelser, og har utviklet sin egen modell for bygg- og anleggsmarkedet.

Vi har i tillegg hatt møter med en rekke bedrifter fra bygg- og anleggsbransjen for å få status og innspill til hvordan vi skal komme best mulig ut av krisen og forberede oss på fremtiden. Vi har tett dialog med partene i arbeidslivet, ulike næringslivsorganisasjoner og ikke minst direkte kontakt med bedrifter i hele landet. I tillegg har en ekspertgruppe, ledet av Steinar Holden, gitt regjeringen råd i rapporten "Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak - covid 19" om virkningen av ulike økonomiske tiltak.

Alt dette er viktige bidrag til det helhetsbildet vi legger til grunn. Regjeringen har innført en rekke ulike tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene for næringslivet. Vi skal fortsette å følge nøye med framover også opprettholde dialogen med næringen.