Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1700 (2019-2020)
Innlevert: 21.05.2020
Sendt: 22.05.2020
Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å sørge for at disse avgangene kommer på plass igjen, slik at studenter og pendlere igjen får muligheten til å bruke toget for å komme seg på skole og jobb, og når forventes det at disse avgangene gjenopprettes?

Begrunnelse

Go-Ahead har overtatt driften av togene på Sørlandsbanen. De overtok driften for ganske kort tid siden. Så traff coronapandemien oss og Norge ble stengt ned, noe som gjorde at det aller meste av trafikken også på jernbanen ble stengt ned/kraftig redusert. Etter at vi gradvis åpnet opp igjen så har også mer av kollektivtrafikken kommet tilbake. Men flere av tilbudene på Sørlandsbanen er fortsatt ikke kommet tilbake. Det er noe som er svært kritisk for mange pendlere/skoleelever og andre reisende. Spesielt for folk i Drangedal, Nome og Midt-Telemark kommunene er det svært kritisk at togavgangene som er i Oslo 07:30 og 09:30. Som en pendler skrev i et facebook innlegg det at ikke disse togene går er en katastrofe for mange mennesker som bruker stasjonene i Drangedal, Lunde og Bø.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I trafikkavtalen mellom Go-Ahead Norge og Jernbanedirektoratet er det forutsatt at det skal kjøres syv daglige avganger hver vei mellom Oslo og Stavanger, samt supplerende morgenavganger på delstrekningene Kristiansand-Oslo og Kristiansand-Stavanger for å fange opp lokale pendlerbehov.

Etter at Covid-19-pandemien traff Norge i mars måned, og det ble innført myndighetspålagte restriksjoner, gikk etterspørselen etter togreiser ned med 80-90 prosent. Nedgang i etterspørselen var størst på fjerntogstrekningene, bla. Sørtoget. Umiddelbart etter at nedgangen i etterspørsel inntraff, ble togoperatørene og Jernbanedirektoratet enige om et nedskalert rutetilbud for å tilpasse togtilbudet bedre til den sterkt reduserte etterspørselen og spare kostnader. Dette omforente minimumstilbudet ligger til grunn for økonomiske tiltak i Prop. 73 S (2019-2020).

Ved etablering av omforente minimumstilbud med de respektive togoperatørene, ble det prioritert å opprettholde et akseptabelt togtilbud for pendlere med samfunnskritiske funksjoner, mens avganger rettet mot fritidsreiser og turisme ble nedprioritert. Togtilbudet på Sørlandsbanen ble nedskalert fra syv til to daglige avganger, herunder innstilling av nattogene fordi kjøring av sovevogner og nattjenester for ombordpersonell er en ressurskrevende produksjon.

I takt med gjenåpning av barnehager og skoler fra månedsskiftet april/mai, og oppmykning av myndighetspålagte restriksjoner, har togtilbudet gradvis blitt oppskalert. I revidert minimumstilbud er det fortsatt prioritet å betjene arbeidsreisende, og for lokal- og regiontog rundt storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kjøres det tilnærmet ordinært rutetilbud. På strekninger med hovedsakelig fritidsreisende og turisme blir det videreført reduksjoner i rutetilbudet for å minimalisere togoperatørenes tap som følge av lavere reiseaktivitet i samfunnet.

Fra 11. mai ble antall daglige avganger Oslo-Stavanger oppjustert fra to til fire for å ivareta en gradvis økning i etterspørselen, samt sikre tilstrekkelig transportkapasitet for å overholde normer i smittevernsveileder for offentlig kommunikasjon. De fire daglige avgangene skal dekke behov for reiser mellom storbyene, samt ivareta lokale pendlerbehov i Agder, Telemark og Rogaland. Avgangen med ankomst Oslo S kl. 07:25 er nattoget, og denne vil fortsatt være innstilt frem til etterspørselen etter togreiser tar seg opp. Det er lite hensiktsmessig bruk av offentlige midler å kjøre en ressurskrevende nattogsproduksjon med en så lav etterspørsel. Tilsvarende vurderinger og konklusjoner er gjennomført for nattogene på Bergensbanen og Dovrebanen. For avgangen med ankomst Oslo S kl. 09:25 vil Jernbanedirektoratet be Go-Ahead Norge om en økonomisk vurdering av å inkludere denne i minimumstilbudet som gjelder inntil videre, og eventuelt vurdere dette som et tilleggsbehov for perioden juni-august 2020.