Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1577 (2019-2020)
Innlevert: 10.05.2020
Sendt: 11.05.2020
Besvart: 19.05.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Når kan man forvente at kommunalministeren blir klar over at KS sine beregninger for merkostnader, inntektsbortfall og redusert skatt på per dags dato på minimum 18 mrd. kr for kommunesektoren allerede har tatt høyde for redusert lønns- og prisvekst og redusert arbeidsgiveravgift?

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Jeg er vel kjent med at KS løpende oppdaterer anslag for økonomiske konsekvenser av virusutbruddet etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig. Oppdaterte anslag legges ut på nettsidene til KS, senest 30. april. KS understreker at usikkerheten knyttet til beregningene er stor.

Regjeringen har lagt frem sin foreløpige vurdering av de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren i Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Prop. 117 S (2019–2020). Regjeringens beregninger er basert på følgende:• Forventede skatteinntekter nedjusteres med 5,3 milliarder kroner i 2020.

• Det anslås at brukerbetalinger til barnehager, SFO og kollektivtrafikk reduseres med 5,5 milliarder kroner i 2020.

• Direkte merutgifter knyttet til virusutbruddet anslås til 3,6 milliarder kroner i 2020. Dette omfatter i hovedsak kostnader til økt kapasitet og smittevernutstyr i helse- og omsorgstjenesten.

• Det anslås at kommunesektoren vil spare 9,1 milliarder kroner som følge av lavere lønnsvekst og lavere prisvekst på varer og tjenester i 2020.Samlet kan merutgifter, innsparinger og mindreinntekter summeres til -5,3 milliarder kroner. Anslagene er svært usikre. Det er derfor for tidlig å si hva de endelige konsekvensene for kommunesektoren vil bli.

Allerede vedtatte og foreslåtte bevilgninger og tiltak er følgende:• Vedtatte bevilgninger 6,5 milliarder kroner

• Redusert arbeidsgiveravgift i to måneder med fire prosentpoeng. Det innebærer en innsparing for kommunesektoren som kan anslås til 2,2 milliarder kroner.

• Forslag til økte bevilgninger i Revidert nasjonalbudsjett med 2,1 milliarder kroner.Samlet kan kompenserende tiltak anslås til 10,8 milliarder kroner. Nye anslag for lønns- og prisvekst kommer i tillegg til dette. Samlet utgjør dette 19,9 milliarder kroner for kommunene.

På grunn av den store usikkerheten om konsekvenser av virusutbruddet, har regjeringen hele tiden understreket at vi vil følge utviklingen i kommunesektoren nøye, også i tiden fremover. Regjeringen vil arbeide videre med å analysere de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren, og vurdere hvordan kommunesektoren kan kompenseres for ev. ytterligere virkninger av virusutbruddet. Det er blant annet nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra berørte departementer og KS, som skal gi faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene som virusutbruddet har hatt for kommunesektoren. Arbeidsgruppen skal avgi endelig rapport innen 1. april 2021, men vil også kunne avgi delrapporter og gi vurderinger og innspill underveis som underlag for nye tiltak dersom det blir behov for det.