Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1424 (2019-2020)
Innlevert: 24.04.2020
Sendt: 27.04.2020
Besvart: 05.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Dersom forslaget fra Norsk Olje og gass skulle få flertall, hvor mye må friinntekten for petroleumssektoren reduseres for å kompensere for statens økte kostnader som følge av forslaget?

Begrunnelse

I budsjettspørsmål 25 fra FrP datert 30.03.2020 svarer Finansdepartementet på et spørsmål fra FrP at å midlertidig legge om petroleumsskatteregimet til direkte utgiftsføring innebærer en påløpt kostnad i 2020 på 82 mrd. kroner og i 2021 på 54 mrd. kroner. Det langsiktige provenytapet som er hhv. 1,8 og 1,6 mrd. kr. (Kilde: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Sporsmal-knyttet-til-korona-tiltak/Skatteravgifter/Fremskrittspartiet25/?query=SD%c3%98E&parti=&sort=date&all=true#hopp95991)
Svaret avviker noe fra ønsket til fra Norsk olje og gass, NHO og LO, som sier at nåverdien av kontantstrømmen skal utgiftsføres direkte, ikke hele investeringsbeløpet. Ber om at svaret oppdateres med en «litt mindre» utgiftsføring, iht. til et naturlig valg av diskonteringsrente. Dersom forslaget fremdeles ikke er provenynøytralt, eller fremdeles innebærer risiko for mindre handlingsrom i budsjettene på sikt gjennom tapt avkastning fra SPU, bes departementet legge fram hvilke justeringer på andre elementer i petroleumsskatten som kan gjøre forslaget hhv. provenynøytralt og skattemessig nøytralt.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]