Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2019-2020)
Innlevert: 21.02.2020
Sendt: 24.02.2020
Besvart: 02.03.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Gamle krigsskolen i Tollbugata 10 er Norges eldste høyere utdanningsinstitusjon. Forsvarsdepartementet vil, av økonomiske hensyn, selge bygningen.
Mener statsråden at innsparingen rettferdiggjør at en rik nasjon som Norge frasier seg ansvaret for en nasjonal- og militærhistorisk unik bygning med røtter tilbake til 1600-tallet, og hvordan vil statsråden sikre at kulturminnet ivaretas?

Begrunnelse

I 2018 ga Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg i oppdrag å selge Gamle Krigsskolen, på grunn av store investeringsbehov.
Utenriks- og forsvarskomiteens flertall ba i en budsjettmerknad fra 2018 regjeringen vurdere andre alternativer før salg gjennomføres.
Forsvarsdepartementet har gitt stiftelsen Den Gamle Krigsskole utvidet frist til 1. april til å legge fram en løsning. Oslo Byes Vel og Krigsskolens Venner, som står bak stiftelsen, har initiert en pengeinnsamling for å vise Forsvarsdepartementet den nødvendige robusthet for å overta eiendommen. Det er departementets politiske ledelse som avgjør om stiftelsen får overta.
Arbeiderpartiet ønsker å beholde Den gamle krigsskolen i offentlig eie, og er imot et salg til private aktører.
Krigsskolen ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1750. Bygningen i Tollbugata 10 er fra tidlig 1600-tall, og en av de eldste i Kvadraturen. Allerede i 1802 overtok Forsvaret, og frem til 1969 ble hærens offiserer utdannet her.
Bygningen er har rike tradisjoner og stor historisk og kulturell verdi for forsvarssektoren. Den gamle Krigsskolebygningen ble fredet ved forskrift i 2004. Freding innebærer generelt at et kulturminne tillegges høy verdi. Formålet med fredningen var å sikre Tollbugata sammen med andre bygg knyttet til Forsvarets virksomhet, og vise den militærhistoriske utviklingen fra 1700-tallet og til i dag. «Et av Norges viktigste bygg», har generalmajor Odin Johannessen, tidligere sjef for hæren, kalt den.
Fram til nylig har bygningen vært brukt til blant annet undervisning, foredrag, kadettball og representasjon.
Tradisjon, historie og levende kultur er viktig, også for engasjement for Forsvaret, og dermed i siste instans for militær forsvarsevne.
Gamle Krigsskolen er et sjeldent viktig kulturminne som tjener til å bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid. Ut fra kulturminnelovens formål bør det være et nasjonalt ansvar å ivareta denne ressursen, som varig grunnlag for dagens og fremtidige generasjoners selvforståelse og virksomhet.
Dersom ikke Norge og Forsvaret evner å ivareta et bygg som Gamle Krigsskolen fordi Forsvarsbygg har inntjeningsmål, har vi ikke da effektivisert oss bort fra det som virkelig har verdi.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Forsvarssektoren har ansvaret for en lang rekke fredede og verneverdige bygg, blant annet 14 festningsanlegg. Vedlikehold og utbedring er tyngende for budsjettene, spesielt i en tid der vi samtidig må ha fullt fokus på et robust og moderne forsvar - i tråd med den forsvarsstrukturen som Stortinget har vedtatt. En full rehabilitering av den gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 er anslått til å koste rundt 350 millioner kroner. Sett opp mot andre krav og hensyn har Forsvarsdepartementet derfor vurdert alternative løsninger og kommet til at det beste er at andre nå overtar eierskapet.

En utredning av et mulig stiftelsesalternativ for en eventuell overdragelse av Tollbugata 10 pågår, og et eventuelt salg er satt på vent inntil dette alternativet er avklart.