Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:141 (2019-2020)
Innlevert: 23.10.2019
Sendt: 23.10.2019
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Besvart: 30.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Hvordan vil regjeringen følge opp anmerkningene fra FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og anbefalingene fra FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), og sikre økt likestilling og menneskerettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge?

Begrunnelse

Catalina Devandas Aguilar, FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, var nylig på et ti dagers besøk i Norge. Der møtte hun blant annet representanter fra Stortinget, og fra sivilt samfunn. Hun pekte på at mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge ikke har samme rettigheter og muligheter som andre innbyggere, og at det er alt for stor forskjell på tjenestene i norske kommuner - blant annet som en følge av kommunalt selvstyre og manglende samordning. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og skolesystemet er blant områdene hun fremhever innen dette. Hun viser også til at funksjonshemmede noen ganger må flytte til en annen kommune for å få tjenester med bedre kvalitet. Devandas Aguilar kommer med sin fulle rapport etter Norgesbesøket i mars 2020. FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) har tatt opp de samme forholdene, og mange andre, i sine anbefalinger til Norge etter at vi ble hørt foran komiteen i mars i år.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: I sin foreløpige rapport skriver FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne blant annet at Norge gjør en betydelig innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnslivet og bevilger betydelige finansielle ressurser til dette formålet. Norge har et omfattende system for sosial beskyttelse med generelle og spesifikke ytelser innen funksjonsnedsettelse, et utdanningssystem som lar alle barn gå på ordinære skoler og det er initiativer til universell utforming på alle områder.

Selv om det har vært en positiv utvikling i politikk og levekår for personer med funksjonsnedsettelser på mange områder, så har vi fortsatt utfordringer, som både CRPD-komiteen og spesialrapportøren peker på.

Derfor har vi lagt fram strategien "Et samfunn for alle". Dette er regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Strategien vil bli fulgt opp med en handlingsplan som kommer denne høsten. Handlingsplanen vil inneholde konkrete tiltak på en rekke departementers områder.

Spesialrapportøren peker blant annet på at det er uheldige forskjeller i tjenestetilbud mellom kommunene. God samordning mellom sektorer og forvaltningsnivåer er en forutsetning for effektiv gjennomføring av regjeringens visjon om et samfunn for alle. Dette er et sentralt prinsipp i strategien "Et samfunn for alle", som vil bli fulgt opp i den kommende handlingsplanen.

Til våren vil regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om utviklingshemmedes menneskerettigheter.

Vi arbeider også med en ny handlingsplan om universell utforming, den fjerde i rekken.

Jeg vil også nevne at jeg nå har på høring et utkast til språklov. Der foreslår jeg å lovfeste et ansvar for å fremme og verne norsk tegnspråk, og at norsk tegnspråk får lovfestet status som "nasjonalt tegnspråk".

Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker kan delta og har mulighet til å bidra i samfunnet. Inkludering og likestilling av personer med funksjonsnedsettelse er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn og for at hver enkelt skal kunne leve frie og selvstendige liv.

Endelig rapport fra FNs spesialrapportør vil foreligge i mars 2020. Innspillene fra spesialrapportøren vil bli nøye vurdert av regjeringen. Anbefalingene fra CRPD-komiteen og anbefalingene fra FNs spesialrapportør er viktige bidrag i vårt videre arbeid med å oppnå likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.