Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2268 (2018-2019)
Innlevert: 02.09.2019
Sendt: 09.09.2019
Besvart: 13.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Nordic Minings søknad om konsesjon på Engebøfjellet er sendt på høring. fristen er 15. september. Direktoratet for mineralforvaltning har brukt over ett halvt år på å behandle søknaden, offentligheten får mindre enn 6 uker på å sette seg inn i det omfattende materialet og avgi høring. Fristen innebærer også at den nye kommunen Sunnfjord som må leve med konsekvensene av et eventuelt deponi i fjorden ikke får uttale seg.
Vil statsråden utsette høringsfristen slik også partilederne i 9 av partiene i den kommunen ber om?

Begrunnelse

Lørdag 31. august ble det sendt brev til Direktoratet for mineralforvaltning, fra ni partiledere i den nye storkommunen Sunnfjord. Partiene i den nye kommunen ber om at høringsfristen utsettes slik at den nye kommunen kan få behandle søknaden om driftskonsesjon fra Nordic Mining. Brevet er underskrevet av lederne fra SV, Ap, Høyre, Frp, Venstre, Krf, MDG, Rødt og Senterpartiet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) mottok søknaden fra Nordic Rutile AS 4. februar 2019. DMF har siden ikrafttredelse av ny minerallov i 2010 hatt stor arbeidsbelastning og en lengre konsesjonskø. Etaten prioriterer likevel søknader som gjelder nye uttak, for ikke å hindre næringsutvikling.

Konsesjonssøknader må tilfredsstille de krav som fremgår i lov, forskrift og i veiledere. Ved mottak av søknad om konsesjon må DMF gå grundig gjennom dokumentene for å se om søknaden tilfredsstiller kravene. Der det er mangler ved søknaden må DMF be søker ettersende ytterligere informasjon. DMF sender saken ut på høring når søknaden vurderes å være komplett.

Søknaden fra Nordic Rutile AS ble lagt ut på høring 7. august 2019, og høringsfristen ble satt til 15. september 2019, altså nesten seks uker. Det er vanlig praksis å sette en høringsfrist på mellom 4 og 6 uker, også i større saker som denne.

Dette prosjektet har gjennom mange år hatt stor oppmerksomhet lokalt og nasjonalt. DMF har vurdert at denne konkrete saken er godt kjent i lokalmiljøet og i lokalpolitikken. Saken har versert i ca. 20 år i lokalmiljøet gjennom folkemøter, vurderinger av tillatelse til forurensing fra Miljødirektoratet, konsekvensanalyser og flere runder med planreguleringer.

Konsesjonssøknaden har også vært tilgjengelig for innsyn fra begynnelsen av februar 2019, bortsett fra et begrenset antall dokumenter. Samtlige dokumenter i konsesjonssøknaden ble frigitt og tilgjengelig for innsyn den 28. juni 2019.

Sunnfjord kommune søkte om utsatt høringsfrist den 26. august 2019. Det ble begjært fristutsettelse til 1. november 2019 grunnet sammenslåingen av fire kommuner og behovet for politisk vurdering av høringen av storkommunen. Dette ble gjentatt i et brev DMF mottok 31. august 2019. I brev av 3. september 2019 fra DMF til Sunnfjord kommune ble søknaden innvilget, og høringsfristen utsatt til 1. november 2019 som anmodet, nettopp fordi DMF så viktigheten av å få storkommunens syn på saken. Sunnfjord kommune har med dette fått til sammen om lag tre måneder lang høringsfrist.