Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:759 (2018-2019)
Innlevert: 18.01.2019
Sendt: 18.01.2019
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 23.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kor mykje meir skog må vernast i Noreg for å nå målet i Granavolden-erklæringa om å verna 10 pst. av skogen?

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Hvert år utryddes plante- og dyrearter i et alarmerende raskt tempo. Skog er Norges med artsrike naturtype, og halvparten av alle truede arter finnes i skog. Skogvern er et nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold.

Mer enn 1100 truede arter lever i skogen, og for de aller fleste av disse er hogst av skogen en trussel mot deres leveområde.

Målet om 10 prosent skogvern ble vedtatt med bredt flertall av Stortinget i 2016 i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 14 (2015-2016) "Natur for livet". Stortinget ba ved behandlingen om av regjeringen setter et mål for vern av både offentlig eid skog og privateid skog til 10 prosent av skogarealet.

Når Venstre gikk inn i regjeringen ble målet om 10 prosent vern av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer nedfelt i Jeløyaerklæringen. Dette målet er videreført i Granavolden-plattformen.

Klima- og miljødepartementet rapporterer i de årlige budsjettproposisjonene til Stortinget om status og framdrift med hensyn på målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

Samlet norsk skogareal er av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) oppgitt til ca. 122 000 km2. Det vedtatte målet om 10 prosent skogvern tilsvarer ut fra dette vern av om lag 12 200 km2 skog.

Status pr. januar 2019 er at det er vernet om lag 5800 km2 skog.

Følgelig gjenstår det vern av om lag 6400 km2 skog før målet om 10 prosent skogvern er nådd.

Tempoet i skogvernet har økt betraktelig de siste årene. Opptrappingen har i stor grad skjedd gjennom budsjettavtaler mellom Venstre, KrF, Høyre og FrP. Mens det fra 2002 - 2012 var bevilget mellom 100-200 millioner kroner årlig, har det siden 2013 gradvis økt, og har siden 2017 vært på over 400 millioner kroner årlig.