Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:248 (2018-2019)
Innlevert: 26.10.2018
Sendt: 28.10.2018
Besvart: 02.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hva er status for forslaget til ny finansavtalelov, og når planlegger statsråden å fremme en lovproposisjon for Stortinget?

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Justis- og beredskapsdepartementet foreslo i et høringsnotat 7. september 2017 en ny finansavtalelov. Høringsfristen gikk ut 15. desember 2017.

Flere høringsinstanser har anført at gjennomføringen av det reviderte betalingstjenestedirektivet (EU) 2015/2366 (PSD2) bør prioriteres og håndteres i en egen prosess for å sikre rask gjennomføring. På denne bakgrunn sendte departementet 5. juli 2018 et forslag om delvis gjennomføring av PSD2 i forskrift til gjeldende finansavtalelov på høring. I høringsnotatet uttales følgende:«På grunn av den nære sammenhengen mellom de ulike delene av forslaget til ny finansavtalelov vil det ikke være hensiktsmessig å stykke opp lovarbeidet i flere selvstendige deler – eksempelvis ved først å fremme en proposisjon som kun gjelder gjennomføring av PSD2 i norsk rett. En slik fremgangsmåte ville bl.a. innebære en betydelig omarbeidelse av lovforslagets struktur og gjøre den resterende delen av lovarbeidet mer krevende.

[...]

Forslaget til forskrift om betalingstjenester i dette høringsnotatet er foreslått gitt med hjemmel i den foreslåtte § 9 a og finansavtaleloven § 1 sjette ledd. Forskriften kan settes i kraft samtidig som Finansdepartementets lovforslag med tilhørende forskrifter gitt av Finansdepartementet. På denne måten unngås på den ene siden at tjenestetilbydere og kunder blir skadelidende som følge av at arbeidet med ny finansavtalelov ikke er ferdigstilt til samme tid som Finansdepartementets proposisjon. På den andre siden kan reglene i forskriftforslaget likevel inngå i et helhetlig lovarbeid og inntas i finansavtaleloven når Justis- og beredskapsdepartementet fremmer forslag om en ny finansavtalelov.»Arbeidet med en ny finansavtalelov har høy prioritet. Departementet har i arbeidet med proposisjonen dialog med aktører som representerer finansnæringen, og aktører som representerer kundene, for å sikre en god oppfølgning av høringsuttalelsene.

Jeg tar sikte på at en lovproposisjon fremmes for Stortinget i løpet av 2019.