Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1150 (2017-2018)
Innlevert: 12.03.2018
Sendt: 13.03.2018
Besvart: 19.03.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvorfor ble ikke konsekvensene for planverket for alliert mottak av de foreslåtte endringene i base- og støttestruktur utredet før langtidsplanen ble framlagt, og når og i hvilken form vil konklusjonene fra utredningen om oppdatering av planverket for alliert mottak bli lagt fram for Stortinget og offentligheten?

Begrunnelse

Fra langtidsplanproposisjonens omtale av alliert mottak:

«Regjeringens forslag til endringer i base- og støttestrukturen gir nye forutsetninger knyttet både til alliert trening, forhåndslagring og mottak. Planene for nasjonal og alliert utnyttelse av både militær basestruktur og sivil infrastruktur i krise og væpnet konflikt må dermed oppdateres. Planverk for mottak og avtaleverk for alliert trening i Norge vil bli oppdatert i lys av tiltakene i denne langtidsplanen og i dialog med NATO og våre nærmeste allierte.»

Forsvarsministeren brukte 22. januar tidsbegrepet «de nærmeste månedene» i svar på spørsmål 15:752 (2017–2018):

«Forsvarsdepartementet gir også nå Forsvaret i oppdrag i løpet av de nærmeste månedene å vurdere helhetlig Norges evne til, og behov for, å ta imot og understøtte alliert forsterkning i land- og sjødomenet.»

Utredningen av planverket for alliert mottak i krise og konflikt har betydning for Stortingets behandling av representantforslagene 8:53 S og 8:55 S (2017–2018).

Komitébehandlingen avventer inntil videre den varslede framleggingen 9.april av konseptvalgutredningen og kvalitetssikring av den planlagte utbyggingen på Evenes.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. mars 2018 med spørsmål fra stortings-representant Anniken Huitfeldt om konsekvenser for planverket for mottak av allierte styrker av endringer i base- og støttestrukturen i Forsvaret.

Med den vedtatte langtidsplanen er regjeringens mål å øke Forsvarets operative evne økte budsjetter, fortsatt effektivisering og strukturendringer. Alliert mottak og forsterkning er en viktig faktor i norsk forsvarsplanlegging og følgelig også et sentralt element i langtidsplanen. Anbefalingene som Stortinget behandlet høsten 2016 var basert på helhetlige og grundige konsekvensvurderinger, herunder behov og kapasitet for alliert mottak og allierte planer.

Langtidsplanen tar for seg hvordan forsvarssektoren skal utvikles på sikt. Planverket for forsvaret av Norge må imidlertid bygge på de konkrete og faktiske forhold som er gjeldende til enhver tid. Det gjennomføres derfor regelmessige oppdateringer av dette, slik at endringer i nasjonale og allierte forhold blir fanget opp og hensyntatt i de konkrete forsvarsplanene. Slike oppdateringer er viktige å forsikre oss om at både vi og allierte planlegger med å både stille og motta riktige kapasiteter til rett tid i forhold til behov og trusselbilde.

Som en del av de oppdateringene inngår vurderinger av hvordan Forsvarets basestruktur og relevant sivil infrastruktur best kan anvendes for mottak av allierte styrker i fremtiden, i lys av endringer bl.a. i NATOs og allierte lands forsterkningsplaner. Det tas sikte på å orientere Stortinget om status i dette arbeidet i budsjettproposisjonen som legges frem i oktober.