Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1433 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Domstolsadministrasjonen har nå vedtatt at det ikke skal innføres et forbud mot hijab, kors eller andre religiøse og politiske symboler i norske domstoler. Dermed brytes en lang norsk tradisjon om at dommerne skal opptre nøytralt og være likt kledt. Det åpnes derfor for at norske domstoler kan få et religiøst preg og at tiltalte kan få inntrykk av å stå overfor for eksempel en muslimsk domstol.
Vil statsråden nå ta initiativ overfor Stortinget ved at bruk av slike symboler blir forbudt i norske domstoler?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil først understreke betydningen av at domstolene og dets dommere til enhver tid har høy tillit i samfunnet. Dommere skal utøve sin dommergjerning på en måte som inngir tillit og respekt. Det følger videre av de etiske prinsippene for dommeratferd at en dommer skal opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet. Domstolene skal i første rekke ivareta denne tilliten gjennom å treffe korrekte, velbegrunnete og forståelige avgjørelser til riktig tid. Domstoler og dommere skal være objektive og nøytrale. Dette objektivitetsidealet er norske dommere seg svært bevisst. Måten retten og dommerne fremtrer på, kan ha betydning for tilliten. Dersom religiøse eller politiske symboler benyttes i retten, kan dette i noen saker skape mistanke om at religiøse eller politiske holdninger påvirker avgjørelsen, med den følge at tilliten til domstolen blir svekket.

Spørsmålet om adgang til å bruke religiøse og andre symboler i retten kan reguleres av Stortinget ved lov. Jeg mener det er et tungtveiende hensyn at mest mulig like retningslinjer legges til grunn når det gjelder bruk av religiøse hodeplagg og symboler i politi og domstol. Som kjent er det ikke åpnet for bruk av hijab i politiet.

Jeg vil sette meg nøye inn i Domstoladministrasjonens styrevedtak og den nærmere begrunnelsen for dette, for så å legge saken fram for Stortinget på egnet måte.