Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om umiddelbar frys av fiskeriministerens instruks som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Med ny instruks som gjør det enklere å flytte kvoter, sørger fiskeriminister Per Sandberg for at det kan skje voldsomme endringer i hvem som forvalter fellesskapets fiskeriressurser. Midt i arbeidet med å gjennomgå hele kvotesystemet velger regjeringen altså å endre spillereglene, kan hende for å slippe unna demokratisk behandling av spørsmålet om tilgangen til ressursene i havet.

I årene etter at Finnmarksmodellen ble innført, har det ikke vært nedfelt forbud i noe formelt regelverk som har hindret fartøyeiere i å plassere små hjemmelskvoter på store fartøy. Myndighetene har likevel over tid utviklet en uskreven forvaltningspraksis om at det må være en viss forholdsmessighet mellom det samlede kvotegrunnlaget til fartøyet og fartøyets største lengde (og delvis også fartøyets egnethet og utrustning). Denne praksisen har imidlertid ikke hindret at kvotegrunnlag på små fartøy har blitt plassert på store fartøy.

Saksbehandlingen knyttet til tildeling av nye deltageradganger relatert til ervervstillatelse (kjøp og salg), splitting mv. skjer på de enkelte regionskontorene til Fiskeridirektoratet, og kombinert med at det må utøves et skjønn knyttet til forholdsmessighet vedrørende kvotegrunnlag og fartøystørrelse har dette ført til at like saker har fått ulike utfall avhengig av hvilket regionskontor som har behandlet saken.

En slik uforutsigbar saksbehandling har vært uheldig for båteierne som er næringsaktører. I januar 2016 kom regjeringen med en instruks som skulle svare på denne kritikken. Instruksen legger opp til at det i større grad skal bli mulig å flytte kvoter mellom ulike fartøygrupper. Saksbehandlingsregler brukes som påskudd for å utvikle næringen i feil retning.

Stortinget har tidligere ved behandlingen av Sjømatindustrimeldingen, jf. Meld. St. 10 (2015–2016) og Innst. 215 S (2015–2016), utsatt en gjennomgang av kvotesystemet i påvente av det såkalte Eidesen-utvalgets gjennomgang. Dette gjør det urimelig at regjeringen åpner for en kodifisering av flytting av kvoter mellom fartøygrupper nå, uten å vente på at den helhetlige utredningen er på plass.

Gjennom instruksen kan fartøyene som sørger for liv og næringsutvikling langs kysten, fases ut. Det kommer jevne meldinger fra fiskere om søknader som har blitt sendt. Forslagsstiller var til stede både under Fiskarlaget nord og Kystfiskarlagets årsmøter og der var meldinga krystalltydelig – stans dette nå. Det er helt nødvendig å fryse instruksen, i alle fall inntil helheten i kvotesystemet er gjennomgått, ikke minst fordi Stortinget klart og tydelig har bedt om en pause i behandlingen i påvente av gjennomgangen. En fiskeriminister som iverksetter denne instruksen, handler i strid med Stortingets bestilling, og må stoppes. Det er akutt behov for å fryse instruksen fiskeriministeren har gitt, slik at det ikke skjer skadelige endringer som vanskelig lar seg snu før saken har fått en skikkelig demokratisk behandling.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen, i påvente av Eidesen-utvalgets gjennomgang av kvotesystemet, låse alle fiskerikvoter innenfor hjemmelsgruppene i torskefiskeriene, 11, 15, 21 og 28 meter.

9. juni 2016