Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal om en gjennomgang av regelverk og statlig finansielt eierskap i lys av behovet for åpenhet og bekjempelse av bruk av skatteparadiser

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne viser til avsløringene fra den såkalte Panama Papers-lekkasjen om alt fra banker til toppolitikeres bruk av lukkede skatteparadiser. Skatteparadiser er en trussel mot velferden i rike og fattige land, fordi de bidrar til at skatt unndras fra fellesskapet. Derfor har norske myndigheter i lang tid, både nasjonalt og internasjonalt, arbeidet mot bruk av skatteparadiser og andre måter å svekke åpenheten om pengestrømmer på. Dessverre viser Panama papers-lekkasjen for eksempel at DNB, der staten er en stor eier, aktivt har lagt til rette for bruk av lukkede skatteparadiser gjennom å opprette postboksselskaper på Seychellene med stråmenn fra Panama som styremedlemmer.

Forslagsstillerne viser til at Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling – tilstand, analyser og tiltak) så på forholdet mellom skatteparadiser og ulovlige pengestrømmer fra fattige land og foreslo en rekke tiltak.

Forslagsstillerne mener at Panama Papers-lekkasjen underbygger at det er behov for en oppdatert gjennomgang av både nasjonalt regelverk og relevante avtaler med andre land for å sikre nødvendig innsyn i utenlandske bankkonti eid av norske selskaper og enkeltpersoner. Dessuten er det behov for en gjennomgang av statens engasjement som finansiell eier, blant annet i Statens pensjonsfond utland, Norfund og Argentum, for å få en oversikt over engasjementer i skatteparadiser eller andre forhold som bidrar til mangel på åpenhet, og for å sikre hensiktsmessige tiltak som kan bidra til økt innsyn og motvirke skatteunndragelser, hvitvasking m.m.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen snarest foreta en gjennomgang av både nasjonalt regelverk og relevante avtaler med andre land for å sikre nødvendig innsyn i utenlandske bankkonti eid av norske selskaper og enkeltpersoner og for å motvirke muligheter for skatteunndragelse og hvitvasking m.m., og legge frem en sak om dette for Stortinget på egnet måte.

  • 2. Stortinget ber regjeringen snarest foreta en gjennomgang av statens engasjement som finansiell eier, særlig i Statens pensjonsfond utland, Norfund og Argentum, for å sikre hensiktsmessige tiltak mot skatteparadiser eller andre forhold som bidrar til mangel på åpenhet og muligheter for skatteunndragelse og hvitvasking m.m. Regjeringen bes legge frem en sak om dette for Stortinget på egnet måte.

12. april 2016