Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide, Hans Fredrik Grøvan, Anders Tyvand og Astrid Aarhus Byrknes om opprettelse av en KompetanseFUNN-ordning

Dette dokument

  • Dokument 8:80 S (2015–2016)
  • Dato: 12.04.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Innovasjon gir grunnlag for nye arbeidsplasser, både gjennom oppstart av nye bedrifter med utgangspunkt i en ny idé, men også gjennom at nye ideer og prosjekter skapes i eksisterende bedrifter. Støtteordningene til gründerbedrifter er i dag mangfoldige, samtidig er det færre ordninger som også retter seg mot eksisterende bedrifter.

Innovasjon er nært knyttet til kompetanse. Kompetanse gir evnen til å se nye muligheter og evnen til å utvikle ideene til et produkt. Kompetanseutvikling i virksomheter gir grunnlag for nye arbeidsplasser og vekst, samtidig som det er med på å skape tryggere arbeidsplasser gjennom opprettholdelse av konkurransekraften.

Framtidens næringsliv vil være kunnskapsbasert. Virksomhetene som skal lykkes, må være best på kunnskapsutvikling og forskning og utvikling (FoU). Skatteinsentiver til kunnskapsutvikling er nødvendig for å legge til rette for mer kompetansebyggende aktivitet i norsk næringsliv. Samtidig er det i tider med nedgang og svakere inntjening at behovet er størst for investering i kompetanse, men det er også da kompetansebygging er vanskeligst å prioritere innenfor budsjettrammene. En insentivordning for investering i kunnskap vil være en viktig stimulus for virksomheter som ønsker å satse på kunnskap og utvikling.

Det store flertallet av norske bedrifter er små og mellomstore. Likevel står de store bedriftene for en betydelig del av den totale sysselsettingen. De færreste nystartede virksomheter klarer å ta steget opp til å bli store bedrifter. Kunnskap om kommersialisering og gjennomføringskraft er ofte forbundet med større bedrifter og en medvirkende årsak til at mange gründerbedrifter kjøpes opp før konseptet blir kommersialisert. Størrelsen på virksomheten er også viktig for å kunne konkurrere internasjonalt i et globalisert næringsliv. Kompetanseutvikling er derfor en nøkkelfaktor for å utvikle små og mellomstore virksomheter videre til større selskaper.

KompetanseFUNN-ordning

En ordning for kompetanseutvikling må være organisert slik at den stimulerer bedrifter til å tenke helhetlig og langsiktig rundt kompetanseutvikling blant de ansatte. Forslagsstillerne erkjenner at kompetanseutvikling er både tidkrevende og kostnadskrevende for bedrifter. Kostnadene er tredelt, de er knyttet til selve kompetanseprogrammene, administreringen av programmene og timebruken som ikke kan brukes til annen verdiskapende aktivitet. Forslagsstillerne tar derfor til orde for en KompetanseFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN-ordningen.

SkatteFUNN-ordningen er organisert slik at bedriftene får skattefradrag for utgifter knyttet til FoU-aktivitet, opp til en gitt timesats og omfang. En lignende ordning for kompetanseutvikling vil innebære at bedrifter får skattefradrag for kostnader til kompetanseutviklende aktivitet innen gitte betingelser. Forslagsstillerne mener en KompetanseFUNN-ordning vil komplementere den eksisterende SkatteFUNN-ordningen, gitt de sterke bindingene det er mellom kunnskap og FoU.

En KompetanseFUNN-ordning må inkludere både formell kompetanse og realkompetanse innen gitte avgrensninger. Dette for å ivareta behovet som ligger både i formell utdanning (fagbrev, bachelor- master- og PhD-nivå), men også for kursvirksomhet og annen kompetansehevende aktivitet internt og eksternt som ikke nødvendigvis leder til en grad. Et kunnskapsbasert næringsliv krever at arbeidstakere stadig får oppdatert og videreutviklet sin kunnskap og kompetanse, og dette trenger ikke alltid å lede til en formell grad. Ordningen kan derfor ikke bare baseres på formelle grader, men må også inkludere andre former for kunnskapsutvikling.

Forslagsstillerne mener det i en slik ordning må legges til rette for at flere virksomheter kan gå sammen om felles kompetanseutviklingsprogram, samt at det kan vurderes om dette skal stilles som krav, med hensikt å bidra til læring på tvers av virksomheter.

Forslagsstillerne mener ordningen bør være en rettighetsordning som administreres slik at næringslivets behov til kompetanseutvikling blir ivaretatt og at rammene blir lagt slik at både formell og realkompetanse kommer innenfor ordningen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen opprette en KompetanseFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN-ordningen.

12. april 2016