Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe og Geir Pollestad om momskompensasjon for internatskoler

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Kompensasjonsordningen for merverdiavgift gir rett til kompensasjon for private som utfører enkelte lovpålagte tjenester, blant annet undervisningstjenester. Privatskoler, herunder internatskoler, har vært omfattet av ordningen. Skolene som har internat, har søkt om og fått momskompensasjon også for utgiftene til internatdriften. I november 2015 gav imidlertid Skattedirektoratet i brevs form skattekontorene melding om at skolene ikke kan få kompensasjon for internatdriften. Dette ble begrunnet med at internatdrift, etter skatteetatens vurdering, ikke er en lovpålagt tjeneste. I kjølvannet av dette varslet Skatt vest Kongshaug musikkgymnas i Os kommune i Hordaland om at man vurderer å kreve etterbetalt merverdiavgift på internatdriften helt tilbake til 2005. For mange internatskoler er det tale om tosifrete millionbeløp som nå risikerer å komme til etterbetaling.

Forslagsstillerne mener det er urimelig å skille internatdriften fra undervisningsvirksomheten ved internatskolene. Internatskolene driver kurs og verksteder på kveldstid i internatene, og denne aktiviteten er en sentral del av virksomheten. Dersom internatdelen legges ned, vil det bli en helt annen skole.

Forslag

På denne bakgrunnen fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen påse at også internatdriften ved internatskoler skal være omfattet av kompensasjonsordningen for merverdiavgift.

17. februar 2016