Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Bård Vegar Solhjell om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen

Dette dokument

  • Dokument 8:41 LS (2015–2016)
  • Dato: 20.01.2016
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I Dokument 7:1 (2014–2015) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014 kapittel 8 foreslår EOS-utvalget enkelte endringer av teknisk karakter i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, samt i instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, fastsatt ved stortingsvedtak 30. mai 1995.

For det første foreslås det å innføre en offisiell korttittel til både loven og instruksen. For det andre foreslås det å gjøre endringer i instruksen for å rette opp henvisningsfeil og navnet til Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), tidligere kalt Forsvarets sikkerhetstjeneste.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

A.

I

I lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste gjøres følgende endring:

Lovens tittel skal lyde:

Lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven)

II

Loven trer i kraft straks.

B.

I

I instruks 30. mai 1995 nr. 4295 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) gjøres følgende endringer:

Instruksens tittel skal lyde:

Instruks 30. mai 1995 nr. 4295 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrollinstruksen)

§ 11 nr. 1 bokstav d skal lyde:

  • d) For Forsvarets sikkerhetsavdeling: å føre kontroll med at avdelingens utøvelse av personellsikkerhetstjeneste og annen sikkerhetstjeneste holdes innen rammen av lov og forskriftsverk og avdelingens fastlagte oppgaver, og for øvrig påse at det ikke øves urett mot noen.

§ 11 nr. 2 bokstav d skal lyde:

  • d) 3 inspeksjoner årlig av Forsvarets sikkerhetsavdeling med gjennomgåelse av virksomheten som klareringsmyndighet, og slik besiktigelse av annen sikkerhetstjeneste som finnes nødvendig.

§ 13 nr. 3 bokstav e og f skal lyde:

  • e) en angivelse av eventuelle tiltak som er bedt iverksatt og hva det har ført til, jf. § 7 femte ledd.

  • f) en omtale av eventuelle protester etter § 6.

II

Endringene i instruksen trer i kraft straks.

20. januar 2016