Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Folkets tillit til at Stortingets arbeid foregår i åpenhet og uten at den enkelte representants personlige økonomiske interesser har betydning, er avgjørende. Stortinget har derfor et register som skal gi oversikt over representantenes økonomiske interesser og bindinger.

Dette registeret har sine begrensninger, blant annet registreres ikke interesser med verdi lavere enn folketrygdens grunnbeløp. Reglementet om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser har følgende krav knyttet til eierskap i bedrifter:

«Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen eller grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke.»

Etter åpningen av aksjonærregisteret har Dagbladet fortjenestefullt satt søkelys på stortingsrepresentantenes økonomiske interesser gjennom aksjer de eier. Undersøkelsene viste at en rekke representanter har eierskap i bedrifter samtidig som de i komiteene behandler saker som har direkte innflytelse på de samme bedriftenes vilkår. Dagbladets gjennomgang viser at det er nødvendig med klare regler for å sikre en så sterk åpenhet at enhver raskt kan vite om en sak er behandlet av en representant som kan ha personlige økonomiske interesser i saken.

Forslagsstiller mener pålagt åpenhet om egne interesser vil gi noe større sikkerhet mot utnyttelse, og det vil gi andre medlemmer av den stortingskomiteen som behandler saken, sterkere mulighet til å se etter eventuelle forsøk på å utnytte sitt verv til egen økonomisk vinning.

Forslagsstiller foreslår at Stortingets forretningsorden endres slik at alle personlige interesser, også der eierskapet er mindre enn folketrygdens grunnbeløp, skal oppgis innledningsvis i enhver innstilling som avgis fra komiteen. Den enkelte representant gis plikt til å oppgi slike interesser.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber presidentskapet fremme forslag om endring av Stortingets forretningsorden for å innføre en ordning der representantenes selskapsinteresser (aksjer, andeler mv.) offentliggjøres i komiteenes innstillinger der dette er relevant for saken og uavhengig av interessenes økonomiske verdi.

8. desember 2015