Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

Forslag 1

§ 23 første ledd bokstav d skal lyde:

  • d) sju andre leke valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg som velges direkte av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer,

Forslag fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en egen sak om fremtidig organisering av Det praktisk-teologiske seminar, som inkluderer en vurdering av behovet for et praksissenter i kirkens egen regi for ulike profesjonsutdanninger som retter seg mot kirkelig virksomhet.