Innstilling fra finanskomiteen om skatteavtale mellom Norge og Belgia

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Belgia er fra 1988. Siden den gang er OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter, og det var derfor ønskelig å oppdatere skatteavtalen mellom Norge og Belgia i tråd med disse endringene. Etter anmodning fra norske myndigheter ble det derfor i 2012 innledet forhandlinger i Brussel om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Belgia. Ved avslutningen av den første forhandlingsrunden ble et utkast til avtale parafert i mai 2012.

Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 19. april 2013. Den 23. april 2014 ble det i Oslo undertegnet en avtale til unngåelse av dobbelt beskatning med hensyn til skatter av inntekt.

Den nye avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD. I likhet med dagens avtale inneholder den nye avtalen enkelte avvik fra dette mønsteret, og den utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Bemerkninger til de enkelte artiklene står i proposisjonens kapittel 2.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, samtykker til at skatteavtalen med Belgia settes i kraft.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Belgia settes i kraft.

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2014

Hans Olav Syversen

Torstein Tvedt Solberg

leder

ordfører