1.1 Hovedinnhold

Regjeringen ved Kunnskapsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til midlertidige endringer i privatskolelova. Forslaget går ut på å innføre en midlertidig adgang til å dispensere fra dagens krav til godkjenning av skoler. Hensikten er å muliggjøre godkjenning av enkelte skoler, begrenset til særlige tilfeller, inntil en ny lov kan tre i kraft.

Regjeringen vil arbeide for en ny friskolelov med rett til godkjenning for søkere som oppfyller kravene til innhold og kvalitet, med mindre dette etter en helhetsvurdering vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen tar sikte på å sende forslag til helhetlige lovendringer på høring høsten 2014 og å legge disse fram for Stortinget våren 2015.

Søknader om godkjenning etter den foreslåtte bestemmelsen vil bli underkastet en helhetlig vurdering. Det vil særlig bli lagt vekt på om dispensasjon vil ha negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen. Det understrekes at den foreslåtte bestemmelsen gir en smal adgang til dispensasjon som bare vil være aktuell i et fåtall tilfeller. Dispensasjon vil bare bli gitt om skolen har et pedagogisk tilbud eller en organisering av undervisningen som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private skoler.

Som eksempler på skoler som vil kunne falle inn under bestemmelsen, er det vist til private realfaggymnas og enkelte yrkesfagskoler. Ved vurderingen av eventuelle søknader om godkjenning av yrkesfagskoler vil departementet legge opp til at berørte bransjeorganisasjoner på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden høres, og at deres uttalelser vurderes i søknadsbehandlingen. Også det aktuelle faglige råd vil bli forelagt eventuelle søknader for kommentar.

1.2 Lovforslaget

Dagens privatskolelov § 2-1 Godkjenning av skolar første og andre ledd lyder:

«Departementet kan godkjenne private skolar og driftsendringar ved godkjende private skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan fylkeskommune. Vertskommunen eller vertsfylket skal gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og kan klage på departementet sitt vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

  • a. religiøst

  • b. anerkjend pedagogisk retning

  • c. internasjonalt

  • d. særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett

  • e. norsk grunnskoleopplæring i utlandet

  • f. særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma

  • g. vidaregåande opplæring i små og verneverdige handverksfag.»

Regjeringen legger i samsvar med sitt høringsforslag fram forslag til et nytt tredje ledd i § 2-1:

«Departementet kan i særskilde tilfelle gi godkjenning til private skolar som ikkje fyller kravet om grunnlag i andre ledd.»

Privatskoleloven § 2-1 nytt tredje ledd innebærer at departementet i særlige tilfeller kan godkjenne skoler som ikke oppfyller kravet om grunnlag i andre ledd.

1.3 Nærmere om forslaget

På bakgrunn av spørsmål i høringsrunden presiserer departementet at den foreslåtte lovendringen ikke gir hjemmel for unntak fra andre regler i privatskoleloven med forskrifter.

Den foreslåtte bestemmelsen gir bare hjemmel til godkjenning av nye skoler og ikke til godkjenning av driftsendringer, herunder nye tilbud, ved eksisterende skoler. Som begrunnelse for dette viser departementet til at ordinær søknadsfrist for godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler er 1. april året før planlagt oppstart. For å muliggjøre oppstart av nye skoler i medhold av den foreslåtte dispensasjonsbestemmelsen allerede høsten 2015 tar departementet sikte på å instruere Utdanningsdirektoratet om å sette søknadsfristen for godkjenning etter dispensasjonshjemmelen til 1. august 2014. For å begrense antallet søknader og legge til rette for en forsvarlig behandling i Utdanningsdirektoratet åpner lovforslaget ikke for godkjenning av driftsendringer ved eksisterende skoler. Departementet viser i den sammenheng også til at dispensasjonsadgangen bare skal virke i perioden fram til ny friskolelov med ny godkjenningsordning trer i kraft.

Departementet viser til at betegnelsen «nyskapende» relaterer seg til det pedagogiske tilbudet eller den organiseringen av undervisningen som det søkes om godkjenning for etter den nye bestemmelsen. For at dette skal være «nyskapende», må det representere noe som er vesentlig annerledes enn hva som er normal praksis i offentlige skoler og godkjente privatskoler. Det aktuelle pedagogiske tilbudet eller organiseringen av undervisningen må videre være egnet til å utvikle erfaringer som kan være nyttige også utover den aktuelle skolen selv. Departementet peker på at skoler som godkjennes etter dispensasjonshjemmelen, enten må følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene «jamgod opplæring» (jf. privatskoleloven § 2-3 første ledd).

1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet viser til at en snever dispensasjonsadgang som foreslått kan føre til at det godkjennes noen flere private skoler. De faktiske utgiftene knyttet til lovforslaget vil være avhengig av hvor mange nye elever som begynner på disse skolene. Siden dispensasjonsadgangen er snever, antas merutgiftene fra 2015 å bli begrensede.

(Fylkes)kommunene kan få økte skyssutgifter når elever velger å gå i privatskoler som ligger så langt unna hjemstedet at de har krav på skyss. Konsekvensene for skyssordningene må antas å være marginale.