Brev fra høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Eilert Stang Lund og Karin M. Bruzelius til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 21. februar 2008

Anmeldelse i anledning Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 14. oktober 2003 i Fritz Moen-saken

Det vises til fungerende komitéleders likelydende brever av 19. februar 2008 til undertegnede hvor Tore Sandbergs brev til komiteen av 3. januar 2008 oversendes for eventuell uttalelse.

Som det fremgår av vårt brev av 20. desember 2007, var vi klar over at A opplyste å ha hørt lyder fra sørsiden av gangstien. Vi aksepterer at avsnitt 116 kan ha fått en noe uklar utforming. Det sentrale for kjæremålsutvalget var imidlertid, som det fremgår av avsnittene 120 og 121, at vi anså det helt usannsynlig at Torunn Finstad om natten skulle ha slått følge med en ukjent mann ned i skråningen ved elva. Spørsmålet om lokalisering av lydene fremsto dermed ikke som relevant i forhold til gjenopptakelsesbegjæringen. Etter vår mening er den vesentligste begrunnelsen for at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i 2006 tok gjenopptakelsesbegjæringen til følge, at en mann tilsto drapet på dødsleiet i desember 2005.

Vi viser for øvrig til vårt brev av 20. desember 2007 som vi mener besvarer de spørsmål som ble stilt i anmeldelsen.