Beslutninger fra presidentskapets møte 9. mai 2019

Ukeprogram uken 13.–18. mai 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 20)

Beslutning:
Godkjennes.

Solcellepaneler på Stortinget (2019/2085)

Beslutning:
Presidentskapet gir stortingsrepresentant Une Bastholm følgende svar:

«Stortinget har de senere år økt innsatsen knyttet til oppgraderingsbehov i bygningsmassen. Mulighet for etablering av solcelleløsning har vært et tema i utredninger for tekniske oppgraderinger i Stortingets bygningsmasse. Vurderingen av aktuelle løsninger for utnyttelse av solkraft må sees i sammenheng med øvrige bygningstekniske forhold. Som eksempel kan nevnes behov for oppgradering av ventilasjons- og kjøleanlegg, brannsikkerhet, elektroanlegg mv.

Det arbeides for tiden med en ny miljøstrategi for Stortinget. Eventuell installasjon av solcellepanel på Stortingets bygninger må komme som del av en langsiktig, helhetlig plan og vurdering der både det arkitektoniske, det byggtekniske, kost-/nytteverdien og brannsikkerheten må vurderes i tillegg til miljøstrategiske føringer.»

Søknad om utsatt avgivelse av dokument 8:90 (2019/1100)

Beslutning:
Søknaden innvilges. Debatten legges til uke 24.

Innstilling fra Stortingets presidentskap om å nedsette utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon (2018/342)

Beslutning:
Innstillingen avgis. Debattopplegg foreslås.
Presidenten ble utpekt som saksordfører.
Administrasjonen orienterte kort om videre prosess.

Utgivelse av Norges Lover – nærmere om kostnader (2018/5530)

Beslutning:
Norges Lover utgis i trykt versjon annethvert år, uten faglige fotnoter.

Stortingets administrasjon står ansvarlig for utgivelsen, men står for øvrig fritt til å finne den mest kostnadseffektive driftsmodellen.

Henvendelsen fra Peter Frølich besvares på grunnlag av presidentskapets vedtak.


Sist oppdatert: 12.06.2019 11:23