Beslutninger fra presidentskapets møte 17. januar 2019

Ukeprogram 

Beslutning:
Administrasjonen orienterte om avviklingen av stortingsmøtet samme dag, den 17. januar 2019, med votering etter sakene 1–3 og sak 5 og deretter behandling av interpellasjonen fra stortingsrepresentant Emelie Enger Mehl, slik at regjeringspartienes representanter kunne delta på respektive partimøter på Gardermoen.

Tredje visepresident Magne Rommetveit sa seg prinsipielt uenig i denne fremgangsmåten og anmodet om å få det protokollert.

Langtidsprogram (nr. 10)

Beslutning:
Godkjennes.

Anmodning om å gi en utenrikspolitisk redegjørelse for 2019 (2019/27)

Beslutning:
Redegjørelsen legges til tirsdag 5. mars med etterfølgende debatt torsdag 14. mars.

Anmodning om å få sak til uttalelse (2018/5217)

Beslutning:
Helse- og omsorgskomiteen oversender sitt utkast til innstilling for den delen av Prop. 25 S (2018–2019) som omhandler taxfreesalget på Avinors lufthavner til transport- og kommunikasjonskomiteen for uttalelse før endelig innstilling avgis.

Representantforslag 65 S (2018-19) om straffegjennomføring i kriminalomsorgen
(2019/85)

Beslutning:
Representantforslag 65 S (2018-2019) foreslås avvist i medhold av Stortingets forretningsorden § 38 femte ledd.

Administrasjonen bes foreta en gjennomgang av forslag som er blitt behandlet i henhold til § 38 femte ledd i Stortingets forretningsorden, slik at man kan sikre en mest mulig enhetlig linje ved vurderingen av slike saker. Det fremlegges notat til presidentskapet.

Søknad om å delta i Norges delegasjon til FNs Kvinnekommisjon (CSW), 63. sesjon i
mars 2019 (2018/1408) (Off.)

Beslutning:
Innvilges.


Sist oppdatert: 30.01.2019 15:27