Sivilforsvaret

Komiteen vedtok 10. mai 2011 å åpne sak om beredskapen i Sivilforsvaret.

Komiteen har i brev stilt flere spørsmål om Justisdepartementets oppfølging av stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. I forbindelse med behandlingen av meldingen ble regjeringen blant annet ble bedt om å sørge for at Sivilforsvaret ble satt i stand til å anskaffe nødvendig nytt utstyr.

Se lenke til høyre for mer informasjon om saken.

Korrespondanse i saken

Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til konstituert justisminister Grete Faremo av 22.03.2011

Svarbrev fra Justis- og politidepartementet av 31.03.2011

Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til justisministeren med flere spørmål av 12.04.2011

Svarbrev fra justisministeren av 03.05.2011


Sist oppdatert: 22.03.2011 15:45