EFTA-delegasjonen sammen med senatspresidenten. Foto: EFTA-sekretariatet.

EFTA-delegasjonen sammen med senatspresidenten. Foto: EFTA-sekretariatet.

Viktigheten av grunnleggende verdier i EØS-samarbeidet

Stortingets EFTA-delegasjon deltok 24.−26. november 2021 på et arbeidsbesøk til Polen med EFTAs parlamentarikerkomite. Formålet med besøket var å få bedre innsikt i hvordan EØS-midlene brukes i lys av den svært bekymringsfulle rettsstatsutviklingen i Polen.

Fra Stortinget deltok delegasjonsleder Trine Lise Sundnes (Ap) sammen med delegasjonsmedlemmer Sivert Bjørnstad (FrP), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Sveinung Rotevatn (V). Sammen med parlamentariske kolleger fra Island og Liechtenstein understreket de viktigheten av de grunnleggende verdiene i EØS-samarbeidet, og at respekt for rettsstat, uavhengige institusjoner og menneskerettigheter er avgjørende for de norske bidragene til Polen, både gjennom EØS-midlene og de bilaterale norske midlene. Uavhengig forvaltning av midlene ble også vektlagt.

− Det er viktig for oss å følge med på hvordan disse midlene brukes. Dette er særlig viktig med tanke på de store overføringene vi foretar til Polen og den svært bekymringsfulle rettstatsutviklingen i landet. Overfor våre kolleger i Polen og EU har vi vært tydelig på at robuste mekanismer og uavhengige institusjoner er påkrevd for å ivareta de grunnleggende verdiene i EØS-samarbeidet. Dette er også avgjørende for å sikre et velfungerende indre marked og god involvering av arbeidslivets parter og sivilt samfunn, uttalte Trine Lise Sundnes.

Under besøket møtte EFTA-delegasjonen blant annet den polske statssekretæren med ansvar for EØS-midlene, presidenten og komiteledere i Senatet (overhuset i det polske parlamentet), og komiteledere i Sejm (underhuset av det polske parlamentet). Delegasjonen fikk også møte ulike grupper fra sivilt samfunn. I alle møtene påpekte EFTA-parlamentarikerne sin dype bekymring for rettsstatsutviklingen i Polen. Dette gjaldt domstoler som ikke lenger var selvstendige eller anerkjente grunnleggende europeiske institusjoner og konvensjoner, den negative behandlingen av LHBT, og kvinners reproduktive rettigheter. Komiteen understreket at de grunnleggende verdiene i EØS-samarbeidet ikke på noen som helst måte kan svekkes, og at man vil være tydelig på dette både overfor egne og polske myndigheter. Dette var spesielt viktig når EØS EFTA-landene og EU nå skal inn i forhandlinger om en ny periode med midler. Komiteen fikk stor støtte fra opposisjonen i Polen for sitt synspunkt, og også fra sivilt samfunn. Sistnevnte informerte om bekymringsfulle tilstander for sine ulike grupper, men understreket samtidig betydningen av EØS-midlene for sine aktiviteter, og viktigheten av at disse forvaltes på en uavhengig måte. Samtalene med polske myndigheter og regjeringspartiet var adskillig mer krevende siden disse i stor grad viste liten forståelse for bekymringene til EFTA-parlamentarikerkomiteen med hensyn til rettsstatsutviklingen i landet.

Polen mottar i inneværende periode av EØS-midlene (2014-2021) 809,3 mill. euro i støtte. Målet med midlene er å bidra til sosial og økonomisk utvikling i Polen og styrke norsk-polsk samarbeid.

Se mer informasjon på Stortingets Instagram- og Twitter-kontoer, samt på engelsk på EFTAs nettsider og EFTAs Twitter-konto.

 


Sist oppdatert: 01.12.2021 12:05