Utvidet mandat for representantordningutvalget

16. desember 2021 besluttet presidentskapet at mandatet for det eksterne utvalget, som ble oppnevnt i høst, skal utvides til å omfatte en gjennomgang av alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.

Stortingets presidentskap oppnevnte 18. november 2021 et eksternt utvalg til å foreta en gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter.
 
Utgangspunktet for oppnevnelsen av utvalget er de sakene som har kommet frem i offentligheten i det siste, knyttet til stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Da utvalget ble besluttet opprettet var det et særskilt søkelys på praktisering av pendlerboligordningen, men etter hvert har det også vært stilt spørsmålstegn ved andre ordninger. 
 
Derfor har Stortingets presidentskap i samråd med partienes parlamentariske ledere besluttet at den eksterne gjennomgangen skal omfatte alle ordningene som er knyttet til stortingsrepresentantenes virke.
 
Presidentskapet har på denne bakgrunn gitt utvalget et nytt og utvidet mandat, og utvalget har nå fått navnet representantordningutvalget. Arbeidet med gjennomgangen er nå i gang.
 
Det er viktig at utvalget har mulighet til å gjøre en grundig jobb. Utvalget har derfor fått en todelt frist. Innen 2. mai 2022 skal det avgi delrapport, med forslag til overordnede prinsipper for de ulike økonomiske ordningene. Endelig rapport skal avgis til Stortingets presidentskap innen 31. januar 2023.
 

Sist oppdatert: 17.12.2021 14:14