Vedtak uke 24

I den siste uken av Stortinget vårsesjon ble blant annet nasjonal transportplan 2022–2033 og revidert nasjonalbudsjett for 2021 behandlet og vedtatt. Stortinget vedtok også å be regjeringen prøve ut 120 km/t fartsgrense.

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Stortinget har behandlet og vedtatt revidert nasjonalbudsjett for 2021, som omhandler tilstanden i norsk økonomi, endringer i statsbudsjettet for 2021 og enkelte avgiftsendringer. Åtte representantforslag er også innarbeidet i innstillingen.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti inngikk budsjettavtale med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2021. Denne innebar en del endringer i regjeringens opprinnelige forslag. Endringene fremkommer i kapittel 1 i innstillingen.

Nasjonal transportplan 2022–2033

Stortinget har behandlet Nasjonal transportplan 2022–2033.

Det ble fattet flere vedtak, blant annet:

  • intensjonene for InterCitysatsing på flere baner
  • planlegging for gjenåpning av Østfoldbanens østre linje for både persontrafikk og gods
  • Tinnosbanen
  • å løse utfordringene Svinesundstersklene har for innseilingen til Halden
  • å utarbeide en nasjonal ladestrategi
  • å be regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035.
  • regelverk for veterankjøretøy
  • å be regjeringen utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor.

Utprøving av 120 km/t fartsgrense på motorvei

Stortinget har behandlet representantforslagene fra FrP om å innføre 120 km/t fartsgrense på motorvei og om å øke tillatt hastighet for moped.

Det ble flertall for følgende vedtak:

  • Stortinget ber regjeringen gjennomføre en prøveordning med innføring av fartsgrense på 120 km/t på utvalgte strekninger på de nyeste og beste fire-felt motorveiene. Det er naturlig at både Statens vegvesen og Nye Veier blir involvert i prosessen med å velge ut prøvestrekninger.

 Representantforslagene slik de forelå ble for øvrig ikke vedtatt. 

Endringer i Stortingets forretningsorden

Stortinget har behandlet en innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden, som inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget.

Endringene som er vedtatt åpner blant annet for økt bruk av digitale arbeidsformer i komiteene. I tillegg til endringer i forretningsordenen er det vedtatt endringer i reglementet for kontrollhøringer. 

Andre saker

I tillegg har Stortinget behandlet og vedtatt en rekke andre saker i uke 24, blant annet jordbruksoppgjøret 2021, reindriftsavtalen 2021/2022 , kommuneproposisjonen 2022 og lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021.

Stortinget samtykket også til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Videre har Stortinget valgt ny leder Astrid Aas-Hansen og ny nestleder Kristin Krohn Devold samt tre nye medlemmer til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).


Sist oppdatert: 21.06.2021 13:05