Vedtak uke 12

I uke 12 har Stortinget blant annet vedtatt en helhetlig språklov og gjort koronatilpasninger i valgloven og kommuneloven.

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Lov om språk (språklova)

Føremålet med språklova er å styrkje norsk språk på alle samfunnsområde og i alle delar av samfunnslivet i Noreg. Lova skal og sikre at offentlege organ tek ansvar for å bruke, utvikle og styrkje norsk språk i sine sektorar, både bokmål og nynorsk.

  • Offentlege organ får eit særleg ansvar for å fremje nynorsk.
  • Språklova fastset krav til bruk av klart språk i det offentlege. Dessutan inneheld lova språkreglar for fylkeskommunane.
  • Lova anerkjenner samisk språk som likeverdig med norsk, og lovfestar samisk som urfolksspråk i Noreg.
  • Offentlege organ skal fremje og verne nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk.
  • Språkrådet sine oppgåver som statens forvaltningsorgan i språkspørsmål vert lovfesta.

Lovvedtaket samsvarar med forslaget frå regjeringa om språklov.

Stortinget vedtok også å be regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei sak om symbolspråk, med framlegg om korleis retten til symbolspråk kan verte innlemma i språklova.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Koronatilpasninger i valgloven og kommuneloven

Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven, tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19.

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av valget.

Endringene vil blant annet føre til at velgere som er pålagt karantene eller isolasjon på grunn av covid-19, får mulighet til å stemme.

Perioden for ambulerende stemming utvides til å gjelde også helgen før valgdagen og på valgdagen.

Kommunene gis økt fleksibilitet ved gjennomføringen av stemmingen. For å sikre at valget i 2021 kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, åpnes det blant annet for at et valglokale geografisk kan ligge utenfor stemmekretsen, og at valgstyret kan vedta å opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det foreligger et lokalt smitteutbrudd.

De midlertidige bestemmelsene gjelder i forbindelse med stortingsvalget 2021 og oppheves 1. januar 2022.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Digitalisering av søknad om våpentillatelse og andre prosesser i våpenforvaltningen

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å digitalisere søknad om våpentillatelse og andre prosesser i våpenforvaltningen.

Stortinget vedtok å be regjeringen legge frem forslag om digitalisering av søknad om tillatelse for innførsel av våpen samt lagerføring og innførsel av våpen, herunder en konkret fremdriftsplan for prosjektet. Regjeringen må gjøre dette senest i revidert statsbudsjett for 2021.

Andre saker

Stortinget har også behandlet en rekke andre saker denne uken, blant annet ble det vedtatt:

Videre har Stortinget gjort vedtak om å be regjeringen følge opp NAV-saken i behandlingen av arbeids- og sosialministerens redegjørelse om Granskingsutvalgets rapport om denne (EØS-saken, NOU 2020:9).

I tillegg ble representantforslag om krafttak mot lærermangel i skolen, verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur, å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv og reetablering av høyere utdanning på Nesna behandlet, uten å oppnå tilstrekkelig flertall.


Sist oppdatert: 26.03.2021 09:13