Fikk overlevert evaluering av NIM

Stortingets presidentskap fikk fredag 18. desember 2020 oversendt rapporten fra Agenda Kaupang om evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Formålet med evalueringen har vært å vurdere om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine oppgaver på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, og i tråd med hovedformålet for etableringen, som er å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Det er også foretatt en vurdering av om det er behov for å foreslå endringer i lov og øvrig rammeverk.
 
Agenda Kaupang har på oppdrag fra Stortinget gjennomført evalueringen sammen med Tor-Egil Viblemo fra Oxford Research.
 
– Jeg vil takke for arbeidet som er gjort. Jeg ser fram til å lese rapporten, som vil gi grunnlag for Stortingets oppfølgning i saken. Vi kommer nærmere tilbake til den videre behandlingen av rapporten, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. 
 
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ble opprettet ved lov 22. mai 2015, og er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. Den regulære driften kom i gang i 2016. Institusjonen har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.
 
Ved opprettelsen av NIM ble det forutsatt at institusjonen skulle evalueres etter fire års drift.
 
 

Sist oppdatert: 18.12.2020 14:02