Kontantstøtte til bedriftene med mer

Stortinget behandlet tirsdag 7. april blant annet regjeringens forslag om tiltakspakke for bedriftene, «kontantstøtte til bedriftene». Flertallet sluttet seg til regjeringens forslag til lov.

Fra stortingsmøte 7. april 2020, rett før votering. Foto: Stortinget.
Fra stortingsmøte 7. april 2020, rett før votering. Foto: Stortinget.

Lovenderinger

Flertallet i Stortinget sluttet seg 7. april 2020 bl.a. til regjeringen Solbergs forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, «kontantstøtte til bedriftene», i Prop. 70 LS (2019-2020) fra 3. april, jf. Innst. 232 L (2019-2020) fra finanskomiteen.

Vedtaket etter første gangs lovbehandling i Stortinget av denne ordningen tilsvarer forslaget fra regjeringen i proposisjon 70 LS (2019-2020), med tillegg av en korrigering i brev 3. april 2020 fra finansminister Jan Tore Sanner til Stortingets presidentskap, jf. tilråding A i innstillingen.

Også regjeringens forslag til endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven, samt skattebetalingsloven i samme proposisjon, fikk tilslutning fra Stortinget ved første gangs lovbehandling, jf. tilråding B, C, D, E og F i innstillingen.

Andre gangs lovbehandling i Stortinget av Innst. 232 L (2019-2029) ble foretatt tirsdag 14. april 2020.

Anmodningsvedtak

Flertallet i Stortinget vedtok i tillegg følgende anmodningsvedtak under behandlingen av Innst. 232 L (2019-2020), jf. innstillingens tilråding G:

 • Stortinget ber regjeringen vurdere ulike tiltak som kan bidra til at levedyktige bedrifter fortsetter driften fremfor å stenge ned.
 • Stortinget ber regjeringen i det videre arbeidet med forskriftene, sikre et mest mulig stramt og finmasket regelverk for å forhindre at kontantoverføringer til bedriftene fra den midlertidige kompensasjonsordningen flytter penger ut av landet i strid med intensjonen i ordningen.
 • Stortinget ber regjeringen følge situasjonen for oppstarts- og vekstbedrifter tett, og fortløpende vurdere hvordan de ulike tiltakene treffer dem.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere om relevante kostnader i kompensasjonsordningen kan periodiseres i tråd med «sammenstillingsprinsippet» i regnskapsloven § 4-1, slik at kostnader som er påløpt for å skape en inntekt, henføres til samme periode (måned) som inntekten.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift, ivaretas.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan private og ideelle aktører som yter
  velferdstjenester kan kompenseres for ekstrakostnader de har grunnet virusutbruddet.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag om dette.

Endringer i statsbudsjettet

Regjeringen foreslo 3. april 2020 også flere endringer i statsbudsjettet for 2020, jf. Prop. 73 S (2019-2020).

Stortinget sluttet seg 7. april 2020 til forslagene i Prop. 73 S (2019-2020), jf. Innst. 233 S (2019-2020) tilråding til vedtak A og tabellen nedenfor.

Vedtakene i forbindelse med behandlingen av Innst. 233 S (2019-2020) omfatter også tilslutning til regjeringens forslag i Prop. 70 LS om endringer i stortingsvedtak knyttet til CO2-avgift og totalisatoravgift for 2020, jf. tilråding B i innstillingen. 

Kap.

Post

Formål

Budsjettstatus før 7. april

Regjeringens forslag i Prop. 73 S

Budsjettstatus etter Stortingets vedtak 7. april, jf. Innst. 233 S

Utgifter (i tusen kroner)

228

 

Tilskudd til frittstående skoler mv.

 

 

 

 

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling ifb. stenging av skole og SFO

0

10 000
(+10 000)

10 000
(+10 000)

273

 

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

 

 

 

 

50

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

164 495

184 495
(+20 000)

184 495
(+20 000)

480

 

Svalbardbudsjettet

 

 

 

 

50

Tilskudd

392 808

393 308
(+500)

393 308
(+500)

571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

 

 

60

Innbyggertilskudd

140 800 768

141 800 768
(+1 000 000)

141 800 768
(+1 000 000)

1151

 

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

 

 

 

 

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

36 600

56 600
(+20 000)

56 600
(+20 000)

1352

 

Jernbanedirektoratet

 

 

 

 

70

Kjøp av persontransport med tog

4 024 200

4 574 200
(+550 000)

4 574 200
(+550 000)

1634

 

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

0

100 000
(+100 000)

100 000
(+100 000)

 

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter

0

50 000 000
(+50 000 000)

50 000 000
(+50 000 000)

2410

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

414 877

423 977
(+9 100)

423 977
(+9 100)

 

50

Avsetning til utdanningsstipend

7 343 311

8 343 311
(+1 000 000)

8 343 311
(+1 000 000)

 

72

Rentestøtte

1 379 934

1 392 334
(+12 400)

1 392 334
(+12 400)

 

73

Avskrivninger

1 787 385

787 385
(-1 000 000)

787 385
(-1 000 000)

 

90

Økt lån og rentegjeld

32 812 217

33 812 217
(+1 000 000)

33 812 217
(+1 000 000)

2543

 

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

 

 

 

 

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere

0

4 700 000
(+4 700 000)

4 700 000
(+4 700 000)

 

71

Stønad til lærlinger

0

250 000
(+250 000)

250 000
(+250 000)

 

 

Sum utgifter

1 928 275 034

1 985 947 034
(+57 672 000)

1 985 947 034
(+57 672 000)

Inntekter (i tusen kroner)

5310

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 211 553

7 211 553
(+1 000 000)

7 211 553
(+1 000 000)

5526

 

Avgift på alkohol

 

 

 

 

70

Avgift på alkohol

14 500 000

14 489 000
(-11 000)

14 489 000
(-11 000)

5538

 

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

 

70

Veibruksavgift på bensin

4 900 000

4 896 000
(-4 000)

4 896 000
(-4 000)

 

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 100 000

10 093 000
(-7 000)

10 093 000
(-7 000)

5542

 

Avgift på mineralolje mv.

 

 

 

 

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 900 000

1 899 000
(-1 000)

1 899 000
(-1 000)

5543

 

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

 

 

 

 

70

CO2-avgift

8 700 000

8 654 000
(-46 000)

8 654 000
(-46 000)

5556

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

 

 

 

 

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

3 200 000

3 198 000
(-2 000)

3 198 000
(-2 000)

5559

 

Avgift på drikkevareemballasje

 

 

 

 

70

Grunnavgift på engangsemballasje

2 100 000

2 099 000
(-1 000)

2 099 000
(-1 000)

5562

 

Totalisatoravgift

 

 

 

 

70

Totalisatoravgift

120 000

20 000
(-100 000)

20 000
(-100 000)

5617

 

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

80

Renter

5 160 509

5 172 909
(+12 400)

5 172 909
(+12 400)

 

 

Sum inntekter

1 804 739 034

1 805 579 434
(+840 400)

1 805 579 434
(+840 400)

Flere anmodningsvedtak

Stortingsflertallet vedtok under behandlingen av Innst. 233 S (2019-2020) også følgende anmodningsvedtak:

 • Stortinget ber regjeringen forsterke innsatsen for å ivareta hensynet til sårbare barn under virusutbruddet, slik at de sikres deltakelse i blant annet barnehage og SFO.
 • Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen utgangen av april, komme tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner kan sikres videre drift.
 • Stortinget mener det er behov for en ytterligere styrking av reisegarantifondet, og ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan dette kan gjøres, for eksempel etter dansk modell.

Sist oppdatert: 14.04.2020 16:16