Stortinget representeres av Jette Christensen (A) og Lise Christoffersen (A). Foto: Stortinget.

Stortinget representeres av Jette Christensen (A) og Lise Christoffersen (A). Foto: Stortinget.

Europarådets 70-årsjubileum

Når parlamentarikere fra 47 medlemsland møtes for Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) sin siste delsesjon i 2019, er det denne gangen også for å markere 70-årsjubileet. 

Både Frankrikes president Emmanuel Macron og FNs generalsekretær António Guterres vil delta på jubileet i Strasbourg, som markerer at Europarådet i 70 år har beskyttet europeiske medborgeres rettigheter og friheter. Det var i kjølvannet av andre verdenskrigs grusomheter, at en rekke land bestemte seg for å opprette Europarådet for å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper gjennom samarbeid og dialog. Slik ble Europarådet sentral i å sikre den fredelige og stabile utviklingen i Europa etter andre verdenskrig. 

Status for ombudsmannsinstitusjonene i Europa og bedre vern for varslere

Stortinget representeres denne gangen av Lise Christoffersen (A) og Jette Christensen (A), som begge skal delta i flere debatter. Jette Christensen (A) vil blant annet ta del i en debatt om ombudsmannsinstitusjonenes stilling i Europa, og om det rettslige vernet for varslere. I flere av Europarådets medlemsland har vi sett at ombudsmannsinstitusjonene blir forsøkt svekket gjennom budsjettkutt og forsøk på politisk kontroll, og i enkelte tilfeller også ved trusler og overgrep mot ombudsmannspersonen og dennes stab.

Lise Christoffersen (A) skal holdet innlegg i en debatt om varslere og denne gruppens rettslige vern. Denne debatten er aktuell også i Norge, som i juni i år vedtok endringer i arbeidsmiljøloven nettopp for å styrke varsleres stilling. Lise Christoffersen vil også legge frem sin rapport om den politiske og demokratiske utviklingen i Nord-Makedonia, som hun har vært rapportør på for PACE siden 2017.

Denne sesjonen er også første sesjon etter at Marija Pejčinović Burić (Kroatia) overtok som generalsekretær etter Torbjørn Jagland. Jagland gikk av tidligere i år etter å ha sittet som generalsekretær i 10 år (to perioder).

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har som hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer). Til sammen representerer de 800 millioner europeere. Forsamlinga har en rådgivende funksjon og spiller en viktig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og gir anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder, og overvåker i hvilken grad de nye medlemslandene respekterer sine medlemskapsforpliktelser.


Sist oppdatert: 30.09.2019 13:20