EOS-utvalget overleverte særskilt melding

EOS-utvalget overleverte tirsdag 12. mars en særskilt melding til Stortinget om ubegrunnet forskjellsbehandling av saker om sikkerhetsklarering, der de konkluderer med at enkeltpersoners rettigheter er krenket.

Stortingspresident Tone W. Trøen tar imot særskilt melding fra EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone W. Trøen tar imot særskilt melding fra EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer. Foto: Stortinget.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) har undersøkt saker om sikkerhetsklarering av personer som har både norsk og utenlandsk statsborgerskap. EOS-utvalget har avdekket ubegrunnet forskjellsbehandling og konkluderer med at enkeltpersoners rettigheter er krenket. 

Les hele meldingen

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter. Utvalget arbeider
uavhengig av Stortinget, og leverer hvert år en ugradert melding til Stortinget om sin virksomhet i
det foregående året. I tillegg avgir utvalget særskilte meldinger ved behov.

Les mer på EOS-utvalgets nettsider


Sist oppdatert: 12.03.2019 14:55