Rapport om valgbarhet til komiteer, utvalg og nemder

I februar 2018 nedsatte Stortinget et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner. Les utvalgets rapport.

Utvalget avga sin rapport til Stortingets presidentskap fredag 15. juni. Les rapporten.

Det er enighet om følgende forslag:

Generelt

Det er enighet om at dagens praksis der partigruppene foreslår kandidater i tråd med sin forholdsmessige størrelse videreføres der det ikke er bestemt noe annet.

Nobelkomiteen

Utvalget mener at ledere av internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer ikke bør kunne velges som medlemmer av Nobelkomiteen. Det forutsettes at et vedtak i tråd med dette ikke skal ha tilbakevirkende kraft. 

Utvalget går også inn for at ledende embetsmenn, som departementsråder eller ambassadører, ikke skal kunne velges som medlemmer av komiteen

Medlemmene i Nobelkomiteen bør bare kunne gjenvelges én gang – det vil si at man kan være medlem i maksimalt to perioder, totalt tolv år.

Sivilombudsmannen

Utvalget anbefaler at Sivilombudsmannen ikke skal kunne velges for mer enn to perioder, det vil si maksimalt åtte år. Det anbefales også at dagens ordning med offentlig kunngjøring av vervet når ny ombudsmann skal velges bør formaliseres.

Utvalget har vært nedsatt av presidentskapet i tråd med Stortingets vedtak 27. februar 2018. Det har vært ledet av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og har for øvrig bestått av:

Martin Kolberg, A
Christian Tybring-Gjedde, FrP
Geir Pollestad, Sp
Petter Eide, SV
Geir Jørgen Bekkevold, KrF
Jon Gunnes,V
Per Espen Stoknes, MDG
Bjørnar Moxnes, R

Rapporten vil bli behandlet av presidentskapet og deretter Stortinget etter sommeren.


Sist oppdatert: 19.06.2018 15:36