Videre oppfølging av GRECO-anbefalinger

GRECO har avgitt en ny rapport om Stortingets arbeid med anti-korrupsjon.

Noen anbefalinger fra tilsvarende rapport i juni 2014 er kvittert ut, mens GRECO mener det fortsatt er enkelte forhold Stortinget bør jobbe videre med.

Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO (The Group of States Against Corruption) evaluerer jevnlig medlemslandenes regelverk og praksis innen anti-korrupsjon. Som en del av GRECOs fjerde evalueringsrunde «Corruption Prevention in respect of Members of Parliament, Judges and Prosecutors», har GRECO vurdert blant annet Stortingets regler og praksis på området.

Oppfølgning av evaluering fra 2014

I en evalueringsrapport som Norge mottok i juni 2014, kom GRECO med syv anbefalinger til Norge. Etter å ha mottatt tilbakemeldinger fra Norge, inkludert oppdateringer om eventuelle endringer som følge av anbefalingene, mottok Norge en ny rapport fra GRECO nå i desember.

Tre tilbakemeldinger

GRECO er fornøyd med Norges tilbakemelding på flere av anbefalingene, men mener det fortsatt er forbedringspotensiale på tre områder for Stortingets del:

  • GRECO mener den praktiske gjennomføringen av etiske regler kan forbedres. Med etiske regler forstås Stortingets reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser, etisk veileder for stortingsrepresentantene og gaveveileder for stortingsrepresentantene. GRECO angir at det vil være tilstrekkelig for å oppfylle dette punktet å inkludere opplæring om disse temaene i introduksjonsprogrammet for nye representanter som gjennomføres ved starten av hver stortingsperiode, og i Stortingets e-læringsprogram som er under utvikling.
  • GRECO mener Stortinget bør etablere et system for løpende avklaring av interessekonflikter, i tillegg til registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser. GRECO angir at et bidrag for å oppfylle dette punktet, vil være å etablere et system for å sjekke at representantenes meldinger til det økonomiske registeret er korrekte.
  • GRECO mener at registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser bør inkludere alle næringsrelaterte gjeldsforpliktelser over et visst nivå. I dag er det kun krav om å oppgi gjeldsforpliktelser overfor tidligere arbeidsgivere.

Stortinget vil nå ta stilling til hvordan disse punktene best kan følges opp videre. Fristen for å melde tilbake til GRECO om status for punktene er 30. juni 2018.

Les Greco-rapporten.


Sist oppdatert: 15.02.2017 10:02