Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:952 (2020-2021)
Innlevert: 14.01.2021
Sendt: 15.01.2021
Besvart: 21.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvordan forholder regjeringen seg til et potensielt salg av F-35 fra USA til De forente arabiske emirater, vil et slikt salg kunne medføre kostnads- og/eller informasjonsdeling om F-35 eller andre våpensystemer mellom Norge og De forente arabiske emirater?

Begrunnelse

En uke etter at en normaliseringsavtale mellom Israel og De forente arabiske emirater ble kunngjort ble det også kjent at USAs president ønsker å selge F-35, droner og annet krigsmateriell til landet som blant annet har bombet frem verdens største humanitære katastrofe i Jemen, som står for systematiske menneskerettighetsbrudd og som tidligere har vært transittland for våpen til Al-Qaida.
Salget av 50 F-35-kampfly er omstridt i USA, men kan bli en realitet før Trump går av, meldes det i mediene. Fra før vet vi at kampfly-programmet knyttet til F-35 medfører kostnadsdeling og informasjonsdeling mellom kjøperne, en type deling som kan bidra til å gjøre emiratenes kriminelle bombing av sivile i Jemen enda mer effektiv.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: F-35 programmet er et amerikanskledet program, organisert som et partnerskap mellom USA, Canada, Storbritannia, Italia, Nederland, Norge, Danmark og Australia. Frem til 2019 var også Tyrkia med i partnerskapet. Disse landene har også finansiert utviklingen av F-35.

Forholdet mellom partnerne er regulert i partnerskapsavtalen Joint Strike Fighter Memorandum of Understanding. Avtalen regulerer også hvordan partnerskapet skal forholde seg til nasjoner som kjøper F-35 direkte av USA. Slike salg gjennomføres gjennom det amerikanske Foreign Military Sales (FMS) programmet. En rekke land, slik som Israel, Japan, Polen, Belgia, Sør-Korea og Singapore har allerede kjøpt F-35 på denne måten. I tillegg har flere andre nasjoner, herunder FAE signalisert interesse for kjøp. Disse landene blir ikke partnere, men kjøper flyene direkte fra amerikanske myndigheter.

Prisen disse nasjonene betaler, inkluderer et økonomisk bidrag som skal dekke deler av utviklingskostnadene ved flyet. Dette bidraget fordeles mellom partnernasjonene i forhold til hvor stor andel av utviklingskostnadene for F-35 med tilhørende kapabiliteter de har dekket. Hvis FAE kjøper F-35, vil derfor Norge få tilbakebetalt en andel av de utviklingskostnadene vi har hatt for våpensystemet F-35. Dette vil være en betaling vi får fra amerikanske myndigheter, og ikke en kostnadsdeling mellom Norge og FAE.

Det er primært gjennom arbeid i styringsgruppene og i fagavdelingene i det flernasjonale programkontoret, informasjonsdelingen mellom partnerne foregår. Disse foraene er utelukkende for partnernasjoner. De som kjøper fly over FMS-programmet, inngår ikke som partnere og har ikke tilgang hverken til partner-foraene eller til informasjonen som håndteres her.

For å kunne operere et flysystem som F-35, er en avhengig av betydelige mengder bruksrelatert informasjon, innenfor både operativt og logistisk domene. FMS-nasjonene er representert i en egen enhet ved programkontoret med nasjonale representanter som ivaretar deres interesser og informasjonsbehov opp mot amerikanske myndigheter. Ved et eventuelt kjøp vil FAE få tilgang til den bruksrelaterte informasjonen de trenger for å operere F-35, men ikke til informasjonen som utveksles i partnerskapet. Det vil derfor ikke utveksles informasjon direkte mellom Norge og FAE.

Grunnlaget for å få til en effektiv og økonomisk utvikling gjennom et partnerskap er tuftet på å dele informasjon og kostnader med hverandre. Dette gjøres i stort omfang mellom nasjonene i F-35-partnerskapet. De nasjoner som kjøper F-35 gjennom det amerikanske FMS-programmet inngår ikke i denne informasjons- og kostnadsdelingen.