Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:390 (2020-2021)
Innlevert: 09.11.2020
Sendt: 10.11.2020
Besvart: 16.11.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Deltidssamlingene skulle sikre døve og hørselshemmede elevene i nærskolen en sosial arena og botilbudet er en viktig del av nettverk- og relasjonsbyggingen.
Hvordan stiller statsråden seg til Statpeds beslutning om å legge ned botilbudet?

Begrunnelse

Statped vedtok å legge ned det viktige botilbudet i byene Oslo, Bergen og Trondheim, elevene skulle bo på hotell sammen med sine foresatte eller lærere. Det vakte store reaksjoner hos elevene, som frykter at de vil miste den uformelle og sosiale kontakten de får i hjemlige omgivelser med mulighet for å lage mat sammen og sosialisere i stua som botilbudet har. Det er kommet inn protester fra elevene og deres familier som benytter tilbudet, og fra brukerorganisasjonene. Elise Botn sa i radiointervjuet hos NRK Møre og Romsdal den 29. oktober at hun frykter de blir sittende på hvert sitt hotellrom. Formålet med deltidssamlingene er å tilby døve og hørselshemmede elever opplæring i og på tegnspråk, og en sosial arena der de kan møtes og bygge nettverk. De fleste elevene går i dag integrerte i hver sin nærskole etter da døveskolene ble nedlagt. Mange føler på annerledeshet og ensomhet. Elevene opplever det som styrkende å dra på deltidssamling og møte andre som forstår hvordan man har det. En kompensasjon for nedleggelse av døveskolene var at deltidstilbudet skulle forsterkes.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: De statlige heltids skoletilbudene for hørselshemmede er avviklet, og det er en kommunal oppgave å tilby opplæring i og på norsk tegnspråk og skape lokale tegnspråkmiljø. Denne endringen skjedde på bakgrunn av en utvikling over tid hvor stadig flere foreldre med barn som bruker tegnspråk valgte nærskolen for sine barn. Kommunene har siden 2000-tallet bygd opp tilbud til hørselshemmede i kommunal regi, men vi ser at det fremdeles er varierende tegnspråkkompetanse i kommuner og fylkeskommuner.Statped har flyttet sin innsats på tegnspråkfeltet fra å tilby egne heltids skoletilbud, til å levere ulike tjenester til kommuner. Tegnspråk er fremdeles et av Statpeds største fagområder. Deltidsopplæring i Statped retter seg mot elever som har opplæring i tegnspråk, og som vil ha utbytte av et tegnspråklig læringsmiljø.Flere tegnspråklige barn opplever ofte å være det eneste tegnspråklige barnet i sin kommune. Det betyr at de har få eller ingen personer med felles referanser når det gjelder språk og kultur der de bor. For mange av barna er deltidsopplæringen ved Statped den eneste forankringen de har til et tegnspråklig miljø. Det er derfor viktig å videreutvikle dette tilbudet. Det er av stor verdi at tegnspråklige barn kan omgås andre tegnspråklige barn på sin fritid for at de skal ha mulighet til å omgås jevnaldrende, bygge relasjoner, delta likeverdig i fritidsaktiviteter, kunne benytte tegnspråk som kommunikasjonsspråk og ikke føles seg alene om sitt hørselstap og sitt språk. Språk og identitet utvikles i samhandling med andre.Det sosialpedagogisk arbeidet og tilrettelegging av sosiale møteplasser knyttet til deltidsopplæringen for døve og hørselshemmede elever, samt kurstilbud for søsken og foreldre, har derfor vært høyt prioritert i Statped.Statped er opptatt av å bistå kommunene for å sikre at elever, foreldre og lærere har forutsigbare og trygge rammer for innlosjering, fortsatt godt kvalitativt kurs- og opplæringstilbud og der det sosialpedagogiske tilbudet er en viktig del av dette.Statped har botilbud der det tilbys deltidsopplæring og som er lokalisert i Trondheim, Bergen og Oslo. Botilbudene har vært og er ulike, både når det gjelder innhold og bemanning. I de senere år har det i økende grad vært benyttet innlosjering på hotell i stedet for i botilbudene.De fleste av Statpeds brukere har allerede erfaring med at det benyttes hotellovernatting, og etter Statpeds erfaring fungerer dette godt. Det medfører ingen ekstra kostnader for brukerne at de skal overnatte på hotell. Statped betaler både opphold og reisekostnader mellom hotellet og undervisningslokalene. Statped legger fremdeles til rette for sosiale aktiviteter og ivaretakelse av sosiale møteplasser under deltidsoppholdet. For å styrke det tegnspråklige miljøet ytterligere utvikles det nå samarbeid med de lokale døveforeningene om å videreutvikle aktivitetene under deltidsoppholdet og når de er hjemme.Botilbudene vurderes av Statped til å ligge utenfor Statpeds kjernevirksomhet og at det er en bedre bruk av ressursene å legge til rette for gode sosiale arenaer på andre måter. Dette vil også gi et mer likeverdig tilbud rundt om i landet.Jeg opptatt av at elever fremdeles skal ha en egen sosial arena - uten at foreldre eller søsken er til stede, og med trygge og gode rammer. Nasjonal ungdomsuke har vært et satsningsområde i deltidsopplæringen fra Statped. Her samles alle deltidselevene på ungdomstrinnet en hel uke en gang i året. Tilbudet har vært og er et pedagogisk opplegg på dagtid og et sosialpedagogisk tilbud på kveldstid. Dette er et populært tilbud for deltidselevene i Statped. Det er en arena for læring, sosialt samspill og identitetsutvikling, i et trygt miljø med tett oppfølging av lærere og sosialpedagoger fra Statped.