Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

Dokument nr. 15:208 (2018-2019)
Innlevert: 22.10.2018
Sendt: 22.10.2018
Besvart: 29.10.2018 av finansminister Siv Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva gjorde finansministeren konkret for å kunne slå fast at prisen for leie av hytte tilsvarte markedsmessige vilkår, ble prisnivået på sjøhytter av liknende standard og beliggenhet undersøkt, og har statsråden vurdert å si opp leieforholdet for å få ro i saken?

Begrunnelse

Viser til gjentatte oppslag i DN om statsrådens leie av hytte, som reiser spørsmål om leieprisen kan anses å innebære en gave, tjeneste eller annen form for ytelse.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som det fremgår av svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes av 19.10.18, bygger bruken av hytta på et regulært, privat leieforhold. Jeg har ikke mottatt en gave, tjeneste eller annen form for ytelse. I tillegg til årlig husleie er jeg som leietaker ansvarlig for alminnelig forefallende arbeid utendørs. Jeg har også ansvar for ytre og indre vedlikehold i leieperioden. Jeg har lagt ned et betydelig antall timer i vedlikeholdsarbeid og oppussing. Vannet er vinterstengt og hytta kan dermed bare brukes i sommerhalvåret.

Før jeg fikk tilbudet om leie var jeg på befaring både i januar og i mars 2017, før jeg i april tok en avgjørelse og signerte kontrakten. Basert på min kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, var min vurdering at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie, når en også tar hensyn til den enkle standarden hytta har, og forpliktelser jeg påtok meg i leieforholdet. Jeg så derfor ikke behov for nærmere undersøkelser om dette. Utleier har for øvrig tidligere fått avslag fra potensielle leietakere, og har også lånt den bort gratis.

Også utleier la stor vekt på at en leieavtale skulle inngås på markedsmessige vilkår og gjennomførte derfor egne vurderinger av hva som er gjengs leie for tilsvarende leieforhold, før tilbudet ble gitt meg.

Jeg har vært opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og jeg har hele tiden ansett dette som en ordinær, privat leieavtale inngått på markedsmessige vilkår. Jeg har ikke tenkt å si opp leieforholdet.